КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ИСТОРИЯ

Инициативен комитет от група ентусиасти, длъжностни лица по здраве и безопасност при работа от утвърдени и успешни фирми в Пловдивска област със съдействието на Инспекцията по труда – Пловдив, през 1998 година постави началото на своето професионално организирано сдружение. До скоро то беше единствената в страната действаща неправителствена организация, занимаваща се с тази високохуманна и общественополезна дейност.
Тази инициатива бе предизвикана от необходимостта от изучаване, обсъждане и обменяне на опит по прилагане на приетия през 1997 година Закон за здравословни и безопасни условия на труд и непрекъснато изменящата се нормативна уредба за привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските норми и директиви. Чрез поддържането на постоянен контакт със специалистите работещи в тази област, в т. ч. и държавните контролни органи по труда, клубът се превърна в необходимост, в място и трибуна за обмен на информация и мнения, за поставяне и решаване на казуси, възникнали в процеса на практическата работа в предприятията.
В клуба членуват над 80 специалисти по БЗР от различни предприятия на Пловдивска област.
Многобройни са проведените срещи, обучения, пътуващи семинари, дискусии, презентации на фирми, обслужващи дейността, популяризиране на „добра практика”, предлагане на примерни материали във връзка с прилагането на нови нормативни актове и др.
Спокойно можем да заявим, че сме изпълнили набелязаните при учредяването на клуба цели. С извършената през годините работа успяхме да издигнем авторитета на професията “специалист по безопасност и здраве при работа”, да разширим и обогатим знанията и опита на хората работещи в тази област, да създадем контакти и популяризираме работата на фирмите обслужващи дейността по безопасността и здравето при работа.
Клубът е особено полезен за новоназначените специалисти от малките и средни предприятия. Тук те имат единствената възможност да дискутират и сверяват позиции по въпроси, които ги вълнуват, колективно да решават сложни казуси от трудовото законодателство.
Гаранция за успешната професионална дейност на членуващите в Клуба е партньорството ни и сътрудничеството с Инспекцията по труда.
Нашата дейност е забелязана и оценена, защото е в полза на институциите и работодателите за опазване живота и здравето на работниците – най –ценния капитал на нашата европеизираща се икономика.
Това е верният път, по който трябва да вървим, за да направим работните места привлекателни и безопасни и постигнем реално и истинско „благосъстояние при работа”.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА: Обединяване усилията на работодателите, специалистите по БЗР, държавните, общинските и обществени организации и институции в региона, съпричастни с дейността по осигуряване на БЗУТ, за практическото реализиране на Европейската и Национална стратегии за БЗР.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА:
Обучение на членовете на клуба, Комитетите по условия на труд и работодателите за придобиване, поддържане и повишаване на тяхната квалификация и компетентност относно осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд;
Обсъждане и изготвяне на предложения до компетентните институции, за изменения на законодателството касаещо здравословните и безопасни условия на труд;
Подпомагане и провеждане на различни изследвания, анкети и проучвания по проблеми свързани с осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд;
Събиране, анализ и доставяне на информация на своите членове и на обществото по проблеми, свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
Непрекъснато подобряване на организационната и лична култура на членовете на клуба чрез създаване и поддържане на всички необходими условия за комуникация и обмяна на опит между тях;
Провеждане на конференции, семинари, презентации, конкурси и др. на тематики, касаещи здравословните и безопасни условия на труд;
Осъществяване и поддържане на контакти и партньорство с държавни, общински и неправителствени организации и институции в страната и чужбина;
Издаване на информационни материали и разпространението им в обществото;
Информиране на обществото за последиците и свързаните с тях разходи от професионалните заболявания, трудови злополуки и рисковете, които ги пораждат, както и за предимствата от осигуряването на Здравословни и безопасни условия на труд;МНЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА

Трендафила Иванова -експерт БЗР в "Интеркомплекс" ООД- гр.Пловдив

"Член съм на клуба за БЗР от самото му създаване.
Членуването ми в клуба ми дава преди всичко увереност и спокойствие, че в трудни моменти в дейността ми като Експерт по БЗР мога да се консултирам и потърся професионална помощ от други компетентни специалисти, с които поддържам връзка благодарение на клуба.
Обсъждането на динамично променящата се нормативната база и разискването на казуси от различно естество по време на ежемесечните сбирки на клуба ми помага да нямам пропуски в проследяването на нормативните документи не само по темата безопасност, а и тези касаещи екологията, тъй като много от членовете на клуба съвместяват дейността си като експерт по безопасност и еколог на фирмите в които работят.
За мен са изключително важни обученията по безопасност и здраве при работа, но може би най-важната помощ и подкрепа е от колегите, членове на клуба."

Калина Стойкова-специалист БЗР в „БАМЕКС” АД гр Карлово

"Аз съм физик. С безопасни и здравословни условия на труд се занимавам вече 25 години – в началото, като ръководител на физично звено, към лаборатория за измерване фактори на работна среда, а от 2001 г., като лице по БЗР. Дългогодишният опит свързан с различни по структура и дейност предприятия ми помага в настоящата работата, по оценката и превенцията на риска в едно сравнително тежко производство, като леенето на черни и цветни метали в „БАМЕКС” АД – Карлово.
От 2004 година съм в Клуба на специалистите по БЗР в гр. Пловдив. Тази уникална организация, в която членуват напълно доброволно и с много ентусиазъм хора с еднакви интереси, изключително много ми помага в пряката работа. Тук обсъждаме както всяка промяна в законодателството, която касае нашата дейност, така и различни казуси, с които се сблъскват колегите. Понякога е необходимо просто да чуеш още едно мнение или да видиш нещата от друг ъгъл. Приятно е да се срещаш с хора, които съпреживяват твоите проблеми и искрено те подкрепят.
През 2010 год. по случай Световния ден на безопасност и култура на труда получих грамота от Областния съвет по условия на труд – Пловдив, за значим принос в дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Без подкрепата на моя Клуб по БЗР не бих постигнала този успех, за което искрено БЛАГОДАРЯ!"

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама