КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - ВРАЦА

На 28.03.2012 година в град Враца е създаден „Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа”, който е част от ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”.
Целите на клуба са:
• Да работи за издигане престижа на професията „Специалист по безопасност и здраве при работа”;
• Да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране и активизиране на тяхната дейност, за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето при работа;
• Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа.
Провеждането на обученията в клуба са веднъж месечно – всяка последна сряда от месеца, като към настоящия момент в клуба членуват представители на 20 фирми.
Изборът на теми за предстоящо обучение се дискутира на самите срещи, като задачата на участниците е винаги да се представят актуални теми и проблеми, касаещи пряко участниците в обученията по ЗБУТ.
Темите, които са представяни във Врачанския клуб за 2012 година са следните:
1- „Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 година, за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”;
2- „Действия при природни бедствия и аварии” – лектор г-н Павел Янчев / Гражданска защита/;
3- „Управление на ЗБУТ в производствените предприятия” – лектор г-н Илиян Нисторов
/ експерт по ЗБУТ/;
4- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „ ПРОЕКТ – Безопасен труд” – презентация на г-жа Валя Маркова;
5- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „ ПРОЕКТ – Подкрепа за достоен труд” – презентация г-жа Ива Игнатова – младши експерт „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ”;

Част от екипа на „Клуба на специалиста по БЗР”- град Враца присъства на връчването на „Годишните национални награди по БЗР за 2012 година”, проведено в град София, под ръководството на ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” и ИА „ГИТ”.
Идеята, която клубът се опитва да осъществи е, през 2013 година да се обучат членовете на Врачанския клуб по БЗР в лидерски умения, по прилагането на всички управленски въздействия по ЗБУТ, с цел повишаване конкурентноспособността на бизнеса във Врачанско.

Мнения на специалисти от клуба:

инж. Гергана Бенинска – „Корект” ООД, гр. Враца
„За мен е чест и радост да членувам в „Клуб на специалиста по БЗР – Враца”, тъй като именно в него успявам да се срещна с много приятели и колеги, на които знам, че винаги мога да разчитам и потърся съдействие; да получа отговори на въпроси, свързани с проблеми в ежедневната ми работа по здравословни и безопасни условия на труд, както и коментари по възникнали и разрешени проблеми с контролните органи.
Освен това на отделните срещи, между колегите от клубовете по БЗР от цялата страна, също намерих много отзивчиви хора, на които знам, че мога да разчитам.
Оставам на разположение на всички колеги от отделните клубове и се радвам, когато мога да Ви бъда полезна и да споделя опита си в сферата на "Безопасност и здраве при работа".
Надявам се, срещите ни да са все по-чести и желая безопасна и спорна работа на всички колеги.
Пожелавам успех на ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”, „БУЛТЕКС 99” ЕООД и всички колеги от Клубовете по БЗР в страната.
Благодаря на всички, че Ви има!”

Лора Александрова - специалист БЗР към „СЕ- БОРДНЕТЦЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„Мотивацията ми да членувам и да посещавам сбирките на клуба е, че там се
събираме хора, които говорим на един и същи език. Дискутираме проблеми и теми, касаещи работата на органите по безопасност и здраве, както и още много други интересни казуси. Като по всяка тема можем да чуем някаква „добра практика” и / или мнение и становище на някой от колегите.
Лично за мен, всяка отделна сбирка носи професионално удовлетворение и информация, но преди всичко, тук намирам подкрепата и разбирането от хора, вълнувани от същите теми, проблеми и интереси като моите и с нетърпение чакам следващата тема за разискване.”

Ива Торбова – специалист БЗР към „БЕАНА – ВРАЦА” ООД
„Имам три причини, поради които посещавам сбирките по БЗР в нашия клуб:
- първата е, че се запознавам с други колеги, специалисти по БЗР, представители на малкото работещи предприятия в региона и при нужда мога да се консултирам с тях;
- втората е, че повечето от обсъжданите лекции са ми от полза;
- третата е, че вече много предприятия, включително и представляваното от мен, все повече обръщат внимание на безопасността и здравето при работа. Затова считам за полезно и необходимо, да съм добре подготвена и информирана, за да мога да прилагам на практика моите знания;
Надявам се, че със съвместните ни усилия, ще направим работните места по-безопасни.”

Даниела Стефановска - отговорник по ЗБУТ към фирма „Ню текс” ЕАД - гр. Мездра
„Посещавам сбирките на клуба по БЗР в град Враца веднъж месечно.
Смятам, че те са полезни за мен, защото по време на тях обменяме опит с останалите колеги специалисти и обсъждаме новостите в нормативната уредба, ако има такава. Именно тук, на тези срещи се раждат идеи как да подобрим работата си, как в деловите взаимоотношения с работодателя да бъдем убедителни, отстоявайки правото на работещите, за подобряване условията на труд и максимално обезопасяване на трудовата дейност в детайли.
Според мен, споделената "добра практика" е полезна за всички.”


Валя Маркова – фирма „ТЕХКЕРАМИК – М”, гр. Мездра
„За дадената фирма, в която работя, единствено моята длъжност се занимава с БЗР и отговорността от това е огромна. Срещайки се с хора, които имат знания и опит по здравословен и безопасен труд на нашето, а много често и над нашето ниво, ние имаме възможност да споделим проблемите си, да обменим опит, да си дадем идеи за решаване на неизяснени казуси и тъй нататък. Именно с тези си качества и обединени от общата ни работа, успяваме да сме полезни един за друг. И не на последно място, възможността да се срещнем с позитивно настроени един към друг събеседници, ни дава силата и увереността, че можем да се справим с не леката отговорност – да опазим живота, здравето и безопасността на служителите в фирмите и предприятията, в които работим.”

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама