Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа - за 2017 г.

последно актуализиранa на 10.10.2017

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" има удоволствието да обяви началото на осмото издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2017 година. 

Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на ИА "Главна инспекция по труда" – гр. София.

В тази връзка организаторите на конкурса отправят своята официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на "Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2017 г.

 

Официалната церемония по награждаване на победителите ще се състои в град София през месец февруари 2018 г. 

 
ПРАВИЛА И КАТЕГОРИИ ЗА УЧАСТИЕ

И тази година се запазва разпределението на предприятията, кандидатстващи за категорията, определена в зависимост от броя на заетите в тях лица (Големи, Средни и Малки предприятия), да бъдат разпределяни в три отделно обособени групи, определени и в зависимост от вида на икономическата им дейност (по КИД - 2008) - ВИЖ ТАБЛИЦА 1

Формирането на групите е на база: 
⇒ Тежест на извършваната дейност в предприятието кандидат;
⇒ Степен на производствен риск;
⇒ Трудов травматизъм. 

Всяка една от тези групи е разделена на три подгрупи в зависимост от броя на заетите лица. За всяка от тях кандидатите ще бъдат класирани на три призови места - първо, второ и трето място. 

Както и в предходните издания на конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа", право на участие имат всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, независимо от икономическата дейност, която извършват и отговарящи на условията за съответната категория, за която кандидатстват.
За целта те следва да попълнят и изпратят в определения за това срок всички документи за участие по предварително одобрен образец!

Категории: 

Категориите, за които участниците могат да подават документи за участие са, както следва:

Основни:

⇒ В зависимост от вида на икономическата дейност и броя на заетите в предприятието лица - малки, средни и големи; ВИЖ ТАБЛИЦА 1
СВАЛИ!!! Линк за сваляне на пълните условия за участие в категорията.
Заявление за участие.


Специализирани категории:

⇒ Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд; 
СВАЛИ!!! Линк за сваляне на пълните условия за участие в категорията.
Заявление за участие.


⇒ Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа.
СВАЛИ!!! Линк за сваляне на пълните условия за участие в категорията.
Заявление за участие.Жури:


Победителите във всяка една от горепосочените категории се оценяват и определят от специално сформирана за целта комисия, включваща съответно представители на:
⇒ ИА "Главна инспекция по труда";
⇒ Организации на работодателите;
⇒ Организации на работниците;
⇒ Специалистите по БЗР към предприятията, отличени с първо място в съответната категория в предходното издание на конкурса (2016 г.);
⇒ Фондация "Център за безопасност и здраве при работа";

Класирането се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване, презентация и представените по от кандидатите допълнителни материали (вкл. снимки, информация за награди от други конкурси, илюстрации, графики, диаграми и т.н.). 

Общи условия за участие за всички кандидати и категории:

Освен попълнено заявление за участие, всеки участник задължително трябва да представи и доказателства за постигнати постижения и подобрения в областта на БЗР, като по негова преценка това могат да бъдат – снимки, видео или друг вид нагледни материали.

Участниците задължително трябва да предоставят и кратка презентация за извършените БЗР подобрения в представляваните от тях предприятия, която да бъде изготвена в Пауърпойнт презентация - до 10 слайда. Изключение прави категорията за иновация, за която задължително трябва да присъства обосновка на предлаганата иновация и на това как тя би допринесла за ЗБУТ.

Електронните версии на заявленията и условията за кандидатстване за всяка от категориите, могат да бъдат безплатно сваляни от официалния сайт на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" , в зависимост от категорията, за която ще се участва!

Кандидатите в горепосочените категории, с изключение на (категорията за най-иновативен БЗР специалист) ще бъдат разпределени съответно на първо, второ и трето място. Класираните на I-во място за всяка от отделно обособените групи и подкатегории ще получат специалната статуетка, символ на конкурса, както и официална грамота за участие, заемащите II-ро място, съответно почетен плакет и грамота, а класиралите се на III-то място – получават грамота.


Изисквания за подаване на документите за участие:

Всички документи трябва да бъдат запечатани в общ непрозрачен плик (пакет)!!!

Изисквания за надписване на етикета/плика: 

ПРЕДМЕТ: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС "ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” за 2017 г."

Категория:...................................

(ГРУПА:...................)

Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон за контакти, e-mail.
Лице за контакти, длъжност, телефон, e-mail.


Адрес за получаване на документите за кандидатстване:

⇒ Чрез куриерска служба: град София, бул. "Цариградско шосе" № 238

⇒ Чрез Български пощи: град София - 1113, Пощенска станция № 13 "ПЛИСКА", пощенска кутия № 14

Получател: Фондация "Център за безопасност и здраве при работа"


КРАЙНИ СРОКОВЕ:

Краен срок за получаване на документите за участие: 26.01.2018 г. /петък/, 17:00 часа. 

Документи, получени след тази дата, не подлежат на разглеждане!

Комисията ще разглежда представените кандидатури в периода: 29.01 – 09.02.2018 г.

Дата за провеждане на церемонията по награждаване на победителите: Февруари 2018 г.ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Е-mail: Nacionalni_nagradi_BZR@fcbzr.org


 
  

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама