Посещение на Австрийски социалноосигурителен институт – AUVA от представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“

последно актуализиранa на 21.11.2017

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0161-C01 – „Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България“, съфинансиран по ОП РЧР 2014-2020, представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ посетиха Австрийски социалноосигурителен институт – AUVA, Виена, Австрия, като с това посещение стартираха дейностите по изпълнение на проекта. Визитата бе проведена от г-н Люпчо Кочовски и г-ца Екатерина Борисова в началото на миналата седмица като основната цел бе запознаване с прилаганите иновативни практики на партньора.

Австрийският социалноосигурителен институт (AUVA) използва широкоспектърна учебна програма за специалистите по безопасност и здраве при работа, при която пълният курс на обучение е с продължителност 280 учебни часа. Освен нормативната база, обучението включва множество аспекти от дейността на специалиста по БЗР, редица тестове и проекти и завършва с изпит за проверка на знанията, свързани с оказване на първа помощ, оформяне на документация при инциденти, работа със застрахователни компании, застрахователно покритие, обезщетения при смърт, проучвания и много други.

AUVA се състои от централно управление, 9 регионални звена, 8 травматични центъра и 4 рехабилитационни центъра, като за AUVA работят около 5000 служителя. В института се осигуряват 4,8 милиона души, в това число ученици, студенти и деца от детските градини. За малките и средни компании (под 50 служителя), осигуряващи се към AUVA, институтът предоставя безплатна консултация и услуги за извършването на дейностите по безопасност и здраве при работа.

По време на своята визита в Института представителите имаха възможността да посетят част от отделите на организацията и да се запознаят отблизо с предмета на тяхната работа, както и резултатите от нея. Засегнати бяха следните теми:

- Обща презентация за AUVA – структура, предмет на работа, основни цели и стълбове. Презентацията направи инж. Георг Ефенбергер – Директор на отдел „Превенция“.
- Оценка на риска в Австрия (правна рамка) – инж. Кристиян Шенк – Мениджър обучения, отдел „Превенция“.
- Правна рамка за специалисти БЗР - инж. Кристиян Шенк – Мениджър обучения, отдел „Превенция“.
- Обучение за специалисти БЗР - инж. Кристиян Шенк – Мениджър обучения, отдел „Превенция“.
- Лиценз за специалисти БЗР - инж. Кристиян Шенк – Мениджър обучения, отдел „Превенция“;
- Програма за обучението - инж. Кристиян Шенк – Мениджър обучения, отдел „Превенция“;
- Добри практики по БЗР - г-жа Мари Йеленко – Мениджър проекти и д-рТомас Щробах - Психолог, отдел „Превенция“;
- Проекти на AUVA - г-жа Мари Йеленко – Мениджър проекти и д-рТомас Щробах - Психолог, отдел „Превенция“;
- Статистика на AUVA – инж. Кристиян Шоларц - Аналитик, отдел „Статистика“;
- Социално осигуряване на Австрия – г-н Оливер Вийнър, специалист в отдел „Координация и правни аспекти на осигуряването и помощите“.


Наред с презентациите, бяха посетени следните лаборатории, акредитирани за извършването на тестове по безопасност и намиращи се в сградата на AUVA:

- Звукова лаборатория на AUVA – инж. Волфганг Аспек – Експерт тестване;
- Техническа лаборатория по безопасност за ЛПС – инж. Клаус Уитиг – Директор на центъра за тестове по безопасност;
- Химическа и биологическа лаборатории на AUVA – д-р Парша Ансари и инж. Манфред Хинкер.

Като резултат бяха от проучвателната визита, освен изпълнението на основно заложените цели, бе получена много стойностна допълнителна информация за добри практики на AUVA по отношение на методите, използвани за изграждане на култура на безопасно поведение, насочени към различни групи от населението на Австрия. Освен това бе предоставена възможност за посещение на ежегодната среща на обучителите на AUVA (с общ брой надхвърлящ 45 човека), в което те получават обратна връзка от колегите си, посетили курса и активно работещи в сферата.

 
Към галерията!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама