Как може да се гарантира здравето и безопасността на работниците в микро- и малките предприятия?

последно актуализиранa на 25.01.2018


Европейски експерти по безопасност и здраве се срещат с европейския комисар, за да обсъдят предизвикателствата пред микро- и малките предприятия!


Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) организира семинар във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работниците от микро- и малки предприятия (ММП) с любезното участие на комисар Мариане Тейсен и други заинтересовани страни. Семинарът ще се проведе на 25 януари в Билбао и ще съвпадне с публикуването на два нови доклада, в които ще се представят последните резултати от проекта на EU-OSHA за ММП. Докладите, както и семинара, наблягат на добрите практики от целия ЕС, като идентифицират ключови фактори за успех и предизвикателства и подчертават основната роля на посредниците за процеса на подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в ММП.


"Осигуряването на безопасност и здраве при работа е един от основните принципи на нашия Европейски стълб на социалните права. Изключително важно е представителите на работодателите и работниците, националните органи и консултантите по БЗР да обединят усилията си, за да се гарантират на работниците в микро- и малките предприятия здравословни и безопасни условия на труд."
За много от ММП управлението на БЗР е предизвикателство, а работниците в тези предприятия са изложени на по-голям риск за здравето и безопасността в сравнение с тези в други, по-големи организации. Фактите сочат, че над 80 % от всички трудови злополуки в ЕС възникват именно в микро-, малки или средни предприятия - а колкото по-малко е предприятието, толкова по-голям е рискът. Резултатите от последните доклади насочват вниманието към специфичните за ММП проблеми и опасения, нагласите и отношенията към БЗР и съществуващите стимули и пречки за внедряването на мерки за БЗР в тези предприятия. Примерите от добрата практика от ММП, анализирани подробно в рамките на проекта, позволяват на експертите да определят кои мерки действат, за кого и при какви обстоятелства. Успешните подходи за осигуряване на БЗР включват дейности за повишаване на осведомеността, обучения, предоставяне на практически инструменти и икономически стимули. От докладите става ясна и съществената роля, отредена на посредниците в подкрепа на БЗР в ММП. Тази роля е една от най-важните теми на дискусия в рамките на семинара.


Мариане Тейсен, европейският комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, подчертава: "Осигуряването на безопасност и здраве при работа е един от основните принципи на нашия Европейски стълб на социалните права, заедно със социалния диалог и ангажирането на работниците. Във връзка с това и както се вижда и от добрите практики е задължително представителите на работодателите и на работниците, както и националните органи и консултантите по безопасност и здраве при работа да обединят усилията си за осигуряване на здраве и безопасност в микро- и малките предприятия, за да се гарантира, че работниците в тези предприятия могат да разчитат на здравословни и безопасни условия на труд."


Примери за добри практики

Ползата от сътрудничеството между отделните заинтересовани страни и осигуряването на БЗР по веригата на доставките е ясно изразена в рамките на британския проект "Олимпийски парк". По време на строителството на олимпийския парк, преди стартиране на проекта и на всички етапи от реализирането му, се провеждат консултации с всички заинтересовани страни - включително с националния регулатор по БЗР, подизпълнителите и профсъюзите. Безопасността и здравето са основен приоритет и - чрез управлението на веригата на доставките - всички наети като подизпълнители ММП са били задължени да спазват стриктно стандартите за БЗР, благодарение на което броят на злополуките по време на строителството е сведен до минимум. Стимулирането на ММП да предприемат действия и повишаването на осведомеността относно подходящите инструменти и действащото законодателство са ключови за подобряването на БЗР. В Дания, в рамките на национална по мащаб инициатива на инспекциите по труда, инспекторите посещават периодично ММП, дават напътствия и осигуряват ресурси в областта на БЗР с цел да се достигне до по-голям брой ММП и да се проведе открит диалог с тях.

Директорът на EU-OSHA, Криста Зедлачек, дава друг пример за това как действията на посредниците на национално ниво могат да помогнат на ММП да се справят с проблемите в областта на БЗР: "Във Франция, инструментите за Електронна интерактивна оценка на риска (OiRA) бяха интегрирани в превантивен подход към БЗР. С помощта на рамката, разработена от EU-OSHA, Националният институт за изследвания и безопасност адаптира инструментите за OiRA към нуждите на два уязвими сектора, в които преобладават ММП - автомобилният транспорт и ресторантьорството - като по този начин позволи на фирмите да направят оценка на собствения си риск и да въведат мерки за подобряване на безопасността и здравето. Този пример впечатлява с това как съгласуваните действия на няколко регионални и национални органа по БЗР, професионални организации и други секторни партньори направиха възможно разработването и въвеждането на тези инструменти в ММП."

Въпреки, че посочените примери илюстрират как ефективните инструменти и добре организираните интервенции могат успешно да осигурят БЗР в ММП, много от инициативите са доброволни и затова не достигат до онези ММП, които са предприели реактивен подход към БЗР и не се ангажират активно с органите по БЗР.

В такъв случай какви политики и програми са необходими, за да се удовлетворят нуждите на най-труднодостъпните ММП? Предвижда се заключителният аналитичен доклад по проекта, който ще бъде публикуван по-късно тази година, да засегне обстойно тази тема, като наблегне на възможностите за въвеждане на добрите практики и на ролята на политиките и програмите в регулаторен и социално-икономически контекст.


Прочетете докладите, за да се запознаете с най-новите резултати

Научете повече за предизвикателствата, пред които са изправени европейските ММП в областта на БЗР 

Източник на материала: EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама