Фактологични справки за различни канцерогени, които се предлагат онлайн

последно актуализиранa на 26.04.2018

В пътната карта за канцерогенните вещества са публикувани 10 готови за употреба брошури за азбест, полициклични ароматни въглеводороди (PAHS), винилхлорид, хром VI, прах от твърда дървесина, заваряване, прах от силициев двуокис, отработени газове от дизеловите двигатели и бензен.

В информационните листове вниманието се обръща на рисковете, на самата субстанция, на симптомите и на възможните действия за намаляване на риска от експозиция. Ще бъдат публикувани още десет информационни листа за акриламид, етиленов оксид, трихлоретилен, цитостатик, кадмий, олово, никел, берилий, хидразин и една с обща информация относно STOP (йерархията на мерките за контрол) в сътрудничество с EU-OSHA.

Намерете информационните листове в прегледа на фактите в пътната карта на уебсайта на канцерогени.

Научете повече за схемата за действие Пътна карта нa канцерогени 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама