Разберете дали Вашата компания управлява опасните вещества в съответствие със законовите изисквания за БЗР

последно актуализиранa на 12.07.2018

В Европейския съюз са налични множество законови разпоредби за защита на работниците от вредното въздействие на опасните вещества. Но как действат те на практика? И как се гарантира защитите работниците във Вашата компания?


Знаете ли кои химикали или опасни вещества са налични на работното Ви място?

Законодателството на ЕС в областта на безопасните и здравословни условия на труд цели да обхване всички опасни вещества, които са налични на работното място. Работодателите трябва да проверяват и регистрират всички химикали и опасни вещества, които открият. Такива могат да бъдат:

• Химически вещества или продукти, закупени от доставчици. За тях е необходимо да получите листове за безопасна употреба и съхранение;
• Опасни вещества, генерирани по време на работните процеси - като дизелови двигатели, отработени газове, силициев прах;
• Природни материали, като суров нефт, зърнен прах или брашно.Как бихте могли да получите обща информация за химическите продукти и вещества, които се намират на работното място?

Химичните вещества и продукти са обхванати от Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) и от Наредбата за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). База данни, съдържаща етикетираните и класифицирани химични вещества, е достъпна на уебсайта на ECHA. За генерираните, както и за природно срещаните вещества се нуждаете от конкретна информация за възможните рискове, която можете да намерите в указания и помощни материали от обществени или професионални институции.Познавате ли законодателството относно употребата на опасни вещества на работното място?


Ако сте работодател, законът изисква от Вас да управлявате употребата на химикали и други опасни вещества на работното място и да защитавате работниците си. Едно от първите неща, които следва да направите, е да се запознаете с изискванията на законодателството.

По отношение на опасните вещества на работното място най-специфичните и всеобхватни европейски директиви са Директивата за химичните агенти и Директивата за канцерогенните и мутагенните вещества (CMD). Основните изисквания за безопасността и здравето на работното място за дадено предприятие са определени в Рамковата директива за БЗР. Тези директиви са транспонирани в националното законодателство във всички държави от ЕС.


Тези правила покриват ли всички опасни вещества?

Съществуват някои специфични директиви за БЗР, които регламентират например експозицията на азбест на работното място или определят граници на експозиция за конкретни вещества. Други директиви имат за цел да защитят определени групи, като младите работници или бременните и кърмещите жени, от някои вещества. Допълнителни подробности относно законодателството на ЕС са на разположение на уебсайта EU-OSHA, където в кратка справка се съдържа основна информация за законодателната рамка за опасните вещества.


Какви действия изисква законодателството в областта на БЗР?

Рамковата директива за БЗР определя основните изисквания към организациите за БЗР в предприятията.

• Делегиране на отговорности в областта на БЗР.
• Определяне на орган по безопасност и здраве и /или сключване на договор за подобни услуги.
• Консултации и обучение по БЗР.
• Инструктиране и обучение на работници.
• Извършване на задължителната оценка на риска, включително необходимите превантивни мерки.Какви стъпки трябва да предприемете, за да намалите рисковете за работниците?

Както европейските, така и националните правила ясно сочат, че оценката на риска е абсолютно съществено предварително условие за успешното предотвратяване на риска. За щастие, EU-OSHA разполага с много онлайн инструменти, един от които е най-новият е-инструмент за опасни вещества, както и OiRA, който предлага модул за оценка на риска за опасни вещества в определени сектори.

След всичко това трябва да изготвите план за действие относно стъпките, които трябва да предприемете. Това следва да бъде непрекъснат процес, който редовно се преразглежда и актуализира, така че подобренията да се оценяват и ревизират според изискванията.

Източник: Healthy Workplaces
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама