Семинар „Представяне на процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятия пред социални партньори и други заинтересовани лица"

последно актуализиранa на 26.07.2018

В периода 24-25 юли 2018 г. представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ и членовете на Клубовете на специалиста по БЗР – гр. Пловдив и гр. София взеха участие в семинар на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, провеждан в рамките на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по който Инспекцията е бенефициент. Семинарът се проведе в Хотел RIU Pravets Resort, като темата на семинара бе „Представяне на Процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятия, пред социални партньори и други заинтересовани лица".

По време на семинара бяха разгледани следните основни теми:


- Тема 1: Представяне на дейностите в рамките на проект „Разработване на процедура за активизиране на КУТ/ ГУТ в предприятия“ дейност № 4 от проект BG05M90P001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;

- Тема 2: Представяне на системата от процедури за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятията и извършеното апробиране;

- Тема 3: Представяне на анкетни проучвания сред предприятията;

- Тема 4: Добри практики в страни от Европейският съюз за съвместна работа на Инспекция по труда с КУТ/ГУТ – представяне на проучване;

- Тема 5: Обобщение на темите от семинара – дискусия.


По време на семинара, както и в самия му край участниците имаха възможност да дискутират представената информация, като за целта бяха организирани следните работни дискусии:

- Към кои предприятия (профил) е необходимо да се насочи активизирането и съвместните дейности?

- Идентифициране на основните проблеми и нужди на комитетите и групите по условия на труд за подобряване на работата им;

- Обсъждане на добри практики по отношение на работата на КУТ/ГУТ в предприятията и като цяло за подобряване на условията на труд;

- Приложимост на добри европейски практики у нас.


Също таба бе сформирана и работа по групи за извършване на (SWOT) анализ на предложените процедури и изготвяне на предложения за промени.

  

  

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама