Изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

последно актуализиранa на 13.08.2018

 В брой 66 на Държавен вестник от 10.08.2018 г. се обнародва:

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд(обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 2 думата „заетост“ се заменя с „работа“.

§ 2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава декларация по ал. 1.“

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „съответно уведомлението“ и запетаите пред и след тях се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Декларацията се подава по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или неговият законен или упълномощен представител притежава квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“

§ 4. В чл. 5, ал. 1, 2 и 4 думите „съответно уведомлението“ и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 5. В чл. 6 думите „съответно уведомления“ и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съответно уведомлението“ и запетаите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3, т. 1 думите „или уведомлението“ се заличават.

§ 7. В чл. 8 думите „съответно уведомленията“ и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 8. В чл. 9, ал. 1 и 2 думите „съответно уведомление“ и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 9. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „и уведомлението“ се заличават, а думата „публикуват“ се заменя с „публикува“.

§ 10. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се отменя.

Източник: Държавен вестник

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама