Годишни Национални награди по безопасност и здраве при работа 2018

последно актуализиранa на 14.11.2018

                              


Годишни Национални награди по безопасност и здраве при работа 2018

последно актуализиранa на 14.11.2018

                                                                    ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ


Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" има удоволствието да обяви началото на деветото издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2018 година. 

Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на ИА "Главна инспекция по труда" – гр. София.

В тази връзка организаторите на конкурса отправят своята официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на "Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2018 г.

 


Официалната церемония по награждаване на победителите ще се състои в град София през месец февруари 2019 г. 

 

ПРАВИЛА И КАТЕГОРИИ ЗА УЧАСТИЕ


Както и в предходните издания на конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа", право на участие имат всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, независимо от икономическата дейност, която извършват и отговарящи на условията за съответната категория, за която кандидатстват.

 • И тази година се запазва разпределението на предприятията, кандидатстващи за категорията, определена в зависимост от броя на заетите в тях лица (Големи, Средни и Малки предприятия).
  Всеки кандидат може да участва , в зависимост от числеността на персонала към момента на подаване на заявлението, а за големите предприятия и според вида на икономическата си дейност (по КИД – 2008) виж табл.1

  За целта те следва да попълнят и изпратят в определения за това срок всички документи за участие по предварително одобрен образец!


 • Категории: 

  Категориите, за които участниците могат да подават документи за участие са, както следва:

  Основни:

   В зависимост от броя на заетите в предприятието лица - малки, средни и големи и  вида на икономическата дейност за големи предприятия. ВИЖ ТАБЛИЦА 1
 •  
 • Малки предприятия- СВАЛИ!!!
 • Средни предприятия- СВАЛИ!!!
 • Големи предприятия:
 • СВАЛИ ГРУПА1
 • СВАЛИ ГРУПА2
 • СВАЛИ ГРУПА3

  Специализирани категории:


   Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд; 
 •  СВАЛИ!!!
 •  Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа.
 • СВАЛИ!!!
  И тази година съществува ограничението, заелите първо място във всяка една от трите категориите в предходното издание на конкурса да нямат право на участие в следващата година. Същите ще бъдат канени да участват в комисията за оценяване, номиниране и излъчване на победители на кандидатите за следващата година.

 

ДО УЧАСТИЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

ü  Предприятия, в които през 2018 година или в някоя от предходните две години е допусната смъртна злополука или злополука, довела до инвалидност.

ü  Кандидати, заели I-во място в съответната категория в предходното издание на конкурса  (2017 г.)

 

 

Жури:

Победителите във всяка една от горепосочените категории се оценяват и определят от специално сформирана за целта комисия, включваща съответно представители на:
 ИА "Главна инспекция по труда";
 Организации на работодателите;
 Организации на работниците;
 Специалистите по БЗР към предприятията, отличени с първо място в съответната категория в предходното издание на конкурса (2016 г.);
 Фондация "Център за безопасност и здраве при работа";

Класирането се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване, презентация и представените по от кандидатите допълнителни материали (вкл. снимки, информация за награди от други конкурси, илюстрации, графики, диаграми и т.н.). 

Общи условия за участие за всички кандидати и категории:

Освен попълнено заявление за участие, всеки участник задължително трябва да представи и доказателства за постигнати постижения и подобрения в областта на БЗР, като по негова преценка това могат да бъдат – снимки, видео или друг вид нагледни материали.

Участниците задължително трябва да предоставят и кратка презентация за извършените БЗР подобрения в представляваните от тях предприятия, която да бъде изготвена в Пауърпойнт презентация - до 10 слайда. Изключение прави категорията за иновация, за която задължително трябва да присъства обосновка на предлаганата иновация и на това как тя би допринесла за ЗБУТ.

Електронните версии на заявленията и условията за кандидатстване за всяка от категориите, могат да бъдат безплатно сваляни от официалния сайт на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" , в зависимост от категорията, за която ще се участва!

Кандидатите в горепосочените категории, с изключение на (категорията за най-иновативен БЗР специалист) ще бъдат разпределени съответно на първо, второ и трето място. Класираните на I-во място за всяка от отделно обособените групи и подкатегории ще получат специалната статуетка, символ на конкурса, както и официална грамота за участие, заемащите II-ро място, съответно почетен плакет,грамота и стъклена статуетка, а класиралите се на III-то място – получават грамота.


Изисквания за подаване на документите за участие:

Всички документи трябва да бъдат запечатани в общ непрозрачен плик (пакет)!!!

Изисквания за надписване на етикета/плика: 

ПРЕДМЕТ: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС "ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” за 2017 г."

Категория:...................................

(ГРУПА:...................)

Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон за контакти, e-mail.
Лице за контакти, длъжност, телефон, e-mail.


Адрес за получаване на документите за кандидатстване:

 Чрез куриерска служба: град София, бул. "Цариградско шосе" № 238

 Чрез Български пощи: град София - 1113, Пощенска станция № 13 "ПЛИСКА", пощенска кутия № 14

Получател: Фондация "Център за безопасност и здраве при работа"


КРАЙНИ СРОКОВЕ:

Краен срок за получаване на документите за участие: 25.01.2019 г. /петък/, 17:00 ч

Документи, получени след тази дата, не подлежат на разглеждане!

Комисията ще разглежда представените кандидатури в периода: 29.01 – 09.02.2019 г.

Дата за провеждане на церемонията по награждаване на победителите: 22 Февруари 2019г.

 


Разпределението на кандидатите по групи в следващата таблица:


Икономически дейности, отнасящи се към Група 1*:

1.        „Строителство” (код 41, 42 и 43 по КИД – 2008);

2.        „Производство на основни метали” (код 24 по КИД – 2008);

3.       „Добив на въглища, на метални руди и на неметални материали и суровини” (код 05, 07 и 08 по КИД – 2008);

4.       „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД – 2008);

5.       „Сухопътен транспорт” (код 49 по КИД – 2008); 

6.       „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (код 35 по КИД – 2008); 

7.       „Растениевъдство и животновъдство” (код 01 по КИД – 2008);

8.       „Горско стопанство” (код 02 по КИД – 2008);

9.       „Въздушен транспорт” (код 51 по КИД – 2008);

10.   „Воден транспорт” (код 50 по КИД – 2008);

11.   „Производство на изделия от други неметални минерални суровини” (код 23 по КИД – 2008).

 

Икономически дейности, отнасящи се към Група 2**: 

1.       „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта” (код 52 по КИД – 2008);

2.       „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на метални изделия” (код 25, 28 по КИД – 2008); 

3.       „Събиране, пречистване и доставяне на води” (код 36 по КИД – 2008); 

4.       „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” (код 37 по КИД – 2008);

5.       „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали” (код 38 по КИД – 2008); 

6.       „Производство на мебели” (код 31 по КИД – 2008);

7.       „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал” (код 16 по КИД – 2008);

8.       „Производство на лекарствени вещества и продукти” (код 21 по КИД – 2008); 

9.       „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм” (код 15 по КИД – 2008);

10.   „Производство на хранителни продукти” (код 10 по КИД – 2008);

11.   „Производство на напитки” (код 11 по КИД – 2008);

12.   „Производство на изделия от каучук и пластмаси” (код 22 по КИД – 2008);

13.   „Производство на облекло” (код 14 по КИД – 2008);

14.   „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” (код 45, 46, 47 по КИД – 2008). 

 

Икономически дейности, отнасящи се към Група 3***:

1.       „Хотелиерство и ресторантьорство” (код 55 и 56 по КИД – 2008);

2.      „Медико-социални грижи с настаняване” (код 87 по КИД – 2008); 

3.      „Хуманно здравеопазване” (код 86 по КИД – 2008); 

4.      „Образование” (код 85 по КИД – 2008); 

5.      „Държавно управление” (код 84 по КИД – 2008);

6.      „Далекосъобщения” (код 61 по КИД – 2008);

7.      „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” (код 81 по КИД – 2008).

 

За въпроси и допълнителна информация:
Nacionalni_nagradi_BZR@fcbzr.org

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама