Проект „Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България“ с номер BG05M9OP001-4.001-0161-C01

последно актуализиранa на 05.12.2018

 Тази седмица в седалището на АУВА - социално осигурителен институт, в Австрия, управителя на ФЦБЗР и Ръководител социален проект „Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България“ с номер BG05M9OP001-4.001-0161-C01, съфинансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ г-н Люпчо Кочовски има среща с  г- н Георг Ефенбергер, директор отдел превенция към АУВА.

На срещата ще се обсъждат резултатите от проекта, както и възможността софтуера да бъде представен на конференция и на други събития в Австрия, като отличен резултат от изпълнението на проекта.
Ще се обсъждат и възможни участия на експерти от АУВА на обучения организирани от ФЦБЗР и Конференцията през Май 2019 г в КК Албена.

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама