Свързани с работата ракови заболявания

последно актуализиранa на 17.06.2019

 Свързани с работата ракови заболявания

Един от най-големите здравни проблеми за работните места в Европа и дори в световен мащаб е свързаният с работата рак . Оценено е, че 53 % от всички свързани с работата смъртни случаи в ЕС и други развити държави се дължат на този вид заболявания. Според Пътната карта за канцерогените всяка година в резултат на експозиция на канцерогени на работното място в ЕС възникват около 120 000 случая на свързани с работата ракови заболявания, които водят до около 80 000 смъртни случая годишно.

Въпреки това лъчението, стресът и други фактори, свързани с организацията и условията на труда, винаги са били асоциирани със свързаните с работата ракови заболявания. Освен това нови данни сочат, че професионалната експозиция на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система (напр. някои пестициди), или наноматериали може да причини раково заболяване.

Тези тревожни статистически данни са довели до предприемане на мерки. В нова инициатива относно здравето и безопасността при работа Европейската комисия се ангажира със защитата на работниците от свързани с работата ракови заболявания. Това ще бъде постигнато чрез преразглеждане на Директивата относно канцерогените и мутагените, за да се определят гранични стойности на експозиция за общите за работните места в Европа химикали, причиняващи ракови заболявания.

Източник: https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама