последно актуализиранa на 25.10.2019

 Специалисти от ФЦБЗР и членове от клубове на Фондацията присъстваха на

Н А Ц И О Н А Л Н А    К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

на 22.10.2019г. в гр. София, хотел „Балкан“ на тема

 

"ЗДРАВОСЛОВНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА УПРАВЛЯВАТ ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА" в рамките на ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 2019 г.

Конференцията беше организирана от Министерството на труда и социалната политика и Националната фокусна точка на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа и открита от Министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков. Присъстваха ръководители и специалисти на държавни агенции, представители на синдикатите и работодателите, експерти и други.

 

Бяха направени следните презентации:

Управление на риска при работа с опасни вещества. Законова рамка.

- ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РАБОТА С КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ

(Представител на НЦОЗА г-н Венко Георгиев)

- БЕЗОПАСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ – ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

(Цонка Дрянкова, Консултант ЕнвиПроАдвайс ЕООД)

 -ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО. ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ИЛБ) НА УПОТРЕБЯВАНИТЕ И ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

(д-р Илианна Попова, „Саникотрейд“ ЕООД)

 -НАЦИОНАЛНА ИНСПЕКЦИОННА КАМПАНИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО” 2018 -2019 ГОДИНА

(представинтел на ИА „ГИТ“ г-жа Мирослава Ангелова главен директор в главна дирекция „Инспектиране на труда“)

 -„АГРИЯ“ АД, ПЛОВДИВ (инж.Катя Колева, ръководител отдел „Здравословни и безопасни условия на труд)

- „ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА МОНБАТ“ (Илхан Арабаджиев – Експерт Здравословни и безопасни условия на работа)

- УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ РАБОТА С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА В ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА 

(д-р инж. Мая Стефанова, Ръководител отдел Екология, АГРОПОЛИХИМАД)

- ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ ПРИ РАБОТА С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ В ЗАВОД ЗА СМАЗОЧНИ МАСЛА НА  „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ “ ЕАД 

(Албена Иванова-Василева - инженер-химик, Магистър „Технология на нефта и твърдите горива“ и Магистър „Инженерна екология“)

Беше проведена много интересна и полезна дискусия по поставените теми.


Линк към новината на страницата на МТСП:  https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1842&lang= 

Линк към  ИА Главна инспекция по труда относно отчет проверкиhttp://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4629

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама