Периодично обучение - Агрия АД гр.Пловдив 12.11.2020

последно актуализиранa на 13.11.2020

 

На 12.11.2020г. се проведе периодично обучение по безопасност и здраве при работа в гр.Пловдив с участието на служители от Агрия АД.

Обучението бе проведено по основание Чл. 26 ал. 2 и чл. 30 от ЗЗБУТ; чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Целта на обучението бе съсредоточена върху:

·   Придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

·       Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

 

Използваха се различни методи на обучение и предоставяне на информацията. Интересни мултимедийни документи за онагледяване на лекциите. Разискваха се дискусии, а на края на лекцията на участниците бяха раздадени изпитни тестове за проверка на новопридобитите знания.

 

В обучението участваха:

·       длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

·  длъжностните лица  на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд ;

·    лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

 

Лекциите бяха проведени от Благовеста Карова – Ескперт БЗР, Иван Палийски –Специалист  ЛПС.

 

Бяха раздадени Удостоверения за преминат курс на обучение на всички участници.

Някои от темите на обучението бяха:

- Структура на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд – директиви на Европейския съюз в областта „Безопасност и здраве при работа”, основен закон, наредби, правилници, инструкции и други. 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд.
- Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- Трудови злополуки. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Причини за злополуките. Икономически последици.
- Ръчна работа с тежести – определение, нормативни изисквария, оценка на риска, мерки за ограничаване и др.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама