Периодично обучение - „Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс“ ЕООД гр.Пловдив 24.11.2020

последно актуализиранa на 26.11.2020

Продължаваме с провеждането на периодични обучения онлайн. Тази седмица проведохме периодично обучение и с „Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс“  ЕООД.

На 24/11/2020 изнесохме обучение по наредба РД07-2 със служителите в различни целеви групи:
·        длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
·        длъжностните лица  на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд ;

·        лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
·        членове на КУТ и ГУТ.

 

Целта на обучението беше насочено към:
·        усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;
·      усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
·      поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.
·        Придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Засегнати бяха различни теми по време на онлайн обучението:

Нормативни документи, регламентиращи дейността по безопасност и здраве в Република България. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд; Информиране работниците за рисковете и опасностите на работните места – съществен фактор за превенция на трудовите злополуки. Инструктажи и обучения по безопасност и здраве; Социално партньорство. Комитети и групи по условия на труд. Дейност на комитетите – права и задължения. Защита на представителите на работниците в КУТ и ГУТ.


Актуални проблеми бяха засегнати като:

Защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа/ ковид 19/. Адаптиране на работните места; Мускулно-скелетни смущения - Кампания на Европейската агенция по здраве и безопасност  2020-2022 година. Нормативни изисквания, рискови фактори за МСС на работното място, оценка на риска, мерки за ограничаване, добри практики; Превенция на МСУ- Как да не допускаме болки в гърба?

Нагледни демонстрации бяха представени за правилна седяща поза пред компютър и упражнения за облекчаване на напрежението в гръбнака, врата и кръста.

Лекциите изнесе Благовеста Карова – Експерт БЗР. Методите които използва г-жа Карова за онагледяване на материята бяха под интерактивна форма. Използва мултимедия за онагледяване на лекциите, прожектира различни филмчета с тематика подходяща за обучението. Имаше дискусии по различни въпроси, а на края на обучението разпространи и изпитен тест за проверка на придобитите знания.

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама