Периодично обучение - РД07-2 "Каменица" АД 26.11.2020

последно актуализиранa на 27.11.2020

 Проведохме поредното онлайн обучение – третото за тази седмица!

Периодичното обучение по безопасност и здраве при работа по Наредба №РД07-2 се проведе с участието на служители от „Каменица“ АД.

 

Участваха служители на фирмата от цялата страна:

v  Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

v  Длъжностните лица  на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд ;

v  Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

v  Членове на КУТ и ГУТ.

Целта на обучението бе съсредоточена върху:

 

v  Придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

v  Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

v  Усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;

v  Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;

v  Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

 

 

Засегнати бяха различни теми по време на онлайн обучението:

Нормативни документи, регламентиращи дейността по безопасност и здраве в Република България. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд; Информиране работниците за рисковете и опасностите на работните места – съществен фактор за превенция на трудовите злополуки. Инструктажи и обучения по безопасност и здраве; Ръчна работа с тежести. Опасности, оценка на риска, мерки за ограничаване на риска при ръчна работа с тежести.


Актуални проблеми бяха засегнати като:

Защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа/ ковид 19/. Адаптиране на работните места; Мускулно-скелетни смущения - Кампания на Европейската агенция по здраве и безопасност  2020-2022 година. Нормативни изисквания, рискови фактори за МСС на работното място, оценка на риска, мерки за ограничаване, добри практики; Превенция на МСУ- Как да не допускаме болки в гърба?

 

Нагледни демонстрации бяха представени за правилна седяща поза пред компютър и упражнения за облекчаване на напрежението в гръбнака, врата и кръста.


Използваха се различни методи на обучение за предоставяне на информацията. Представени бяха интересни мултимедийни документи за онагледяване на лекциите. Разискваха се дискусии, а на края на лекциите участниците решиха изпитен тест за проверка на новопридобитите знания.

Лекциите изнесе Благовеста Карова – Експерт БЗР. 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама