Обучение по БЗР в ограничени пространства - Биовет АД гр.Пещера

последно актуализиранa на 19.07.2021


Миналата седмица проведохме обучение по безопасност и здраве при работа в ограничени пространства със служители от Биовет АД гр.Пещера.

Обучението се проведе на територията на компанията в гр.Пещера на 14/07/2021г.

Основание за провеждане на обучението:

      -  чл.19, 20 и 26 ал. 2  от ЗЗБУТ;

    -  чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

    -  чл. 215о. т.7 и Чл. 246(2) от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Цели на обучението:

 - Усвояване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при работа в ограничени пространства с използване на ЛПС.

 - Запознаване и усвояване на различни техники за работа в ограничени пространства  в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност, при възможно най-комфортни условия на работа и в съответствие с действащите стандарти и нормативни документи.

 - Ограничаване максимално риска при работа в ограничени пространства, както и последиците от евентуални травматични увреждания и отравяния;

 - Придобиване на умения за извършване на евакуация на пострадал.

Целева група:

-  Работещи от Биовет АД, извършващи дейности в оганичени пространства.

 Методи на обучение:  

-  Интерактивна форма на обучение;

- Теоретично и практическо обучение за работа в ограничени пространства, с използването на средства за колективна и индивидуална защита – лебедка, тринога, предпазни колани и др.

-  Използване на демонстрационно ремарке;

- Практически занимания - демонстрация на подход, работа, вход, изход и евакуация с използване на подходящи защитни средства и приспособления.


 

Някои от темите, които лекторите представиха:

- Определение на понятието "Ограничено пространство". Организация за безопасно изпълнение на работа в ограничени пространства;

-  Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес;

-  Работа в ограничени пространства – мерки за безопасност, използване на колективни и лични средства за защита;

- Българското законодателство по безопасност и здраве при работа.   Ангажиментите на работодателя за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд при работа в ограничени пространства и мерки за  предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства.

 

Лектори на обучението бяха:

         Иван Палийски – Член на УС на Ф“ЦБЗР“, Регионален мениджър в „Бултекс 99“ ЕООД.

         Благовеста Карова – Специалист БЗР, Главен координатор Ф“ЦБЗР“.

         Пламен Димитров – Специалист ЛПС „Бултекс 99“ ЕООД.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама