Обучение по безопасност и здраве при работа - Лъки Инвест АД

последно актуализиранa на 29.07.2021

 

Миналата седмица проведохме обучение по безопасност и здраве при работа със служители на „Лъки Инвест“ АД, „Лъки Инвест - Говедарника“ ЕООД, „Лъки Инвест - Джурково“ ЕООД и „Лъки Инвест - ЛОФ“ ЕООД гр.Лъки.

Обучението се проведе на основание:

·         чл. 26 ал. 2  от ЗЗБУТ;

·     чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

·         чл.4 , чл.7 и чл.9 от  Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

 

Целите на обучението бяха насочени към:

•          Усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;

•         Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;

•          Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

•           Придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Обучението беше насочено към:

-         длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

-        длъжностните лица  на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

-         лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

-          Членове на КУТ и ГУТ.

  

Някои от темите  бяха:

  • ·         Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 

  • ·        Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване:

ü  изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място;

ü  изисквания за безопасност и здраве на работната среда;

ü  изисквания при използване на работното оборудване.

 

  • ·         Структура на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд – директиви на Европейския съюз в областта „Безопасност и здраве при работа”, основен закон, наредби, правилници, инструкции и други.

 

Бяха подготвени няколко практически задачи, като участниците имаха поставени различни проблеми за решаване. Работата в екип беше ключовият фактор при решаване на задачите.

Имаше интересни дискусии след всяка лекция, прожектираха се поучителни филмчета. След приключване на обучението на всички участници им беше раздаден изпитен тест за проверка на знанията, след което на всички успешно преминали обучението участници им беше раздадено удостоверение.

Лектори в обучението бяха:

·         Благовеста Карова – Специалист по БЗР от Фондация “ЦБЗР“

·         Д-р Даринка Кръстева – СТМ при КЦМ АД

·         Д-р Светла Савчева – Психолог – ТУ Габрово

·         Иван Палийски – Специалист ЛПС – Бултекс 99 ЕООД


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама