Непълнолетните вече могат да работят до 22 часа

последно актуализиранa на 17.07.2015

В Държавен вестник се обнародваха серия промени в Кодекса на труда, сред които договорите за еднодневна заетост и възможността за по-гъвкаво работно време.

Младежите между 16 и 18 г. вече могат да работят до 22 часа, вместо до 20 ч., каквото ограничение имаше досега. Промяната е част от пакета поправки в Кодекса на труда, които влизат в сила с обнародването им в бр. 54 на Държавен вестник от днес. Останалите защити при полагане на труд от малолетни и непълнолетни лица обаче остават. Те могат да работят при 7-часов работен ден, нямат право да полагат извънреден и нощен труд. Нощен е трудът, положен след 22 часа, а за лицата, ненавършили 16 г. - след 20 ч.

С промените се въвежда и нов вид трудови договори - за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Те са с продължителност от един ден и ще се заверяват от Главна инспекция по труда. Практическото им приложение е регламентирано в специална наредба, която също е обнародвана в бр. 54 на Държавен вестник, но влиза в сила на 21 юли - три дни след обнародването й. Оттогава ще започне и заверяването на договорите в дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на имотите.

Регламентират се нови правила при прилагането на гъвкаво работно време. Според тях работодателят ще продължи да определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата. Изрично се регламентира, че начинът на отчитане на работното време се урежда в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. При контрола ще се следи дали при разпределението на работното време и отработването на часове в други дни се спазват изискванията за задължителна междудневна и седмична почивка.

Отменя се задължението на работодателите да изготвят графици за отпуските, в рамките на които досега те бяха длъжни да предоставят на работниците и служителите си в платена почивка. Остава обаче 2-годишната давност, след края на която неизползваните дни ще се погасяват. Давността изтича две години след годината, за която се е полагал отпускът. Новите текстове позволяват прехвърляне на част от отпуска за следващата година, но работодателят се задължава до средата на годината да осигури използването му. За целта той може и еднолично да изпрати в платен отпуск лице, което не се е възползвало от правото си да го поиска.

Регламентират се две нови основания за прекратяване на трудовите правоотношения. С едномесечно предизвестие работодателят може да освобождава работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При същите условия, но без предизвестие, работещите могат да прекратяват трудовите си правоотношения с работодателя.

Работодателите се задължават да водят трудови досиета на работниците и служителите си, в които се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение.

Въвежда се и специален знак, който контролните органи от Инспекцията по труда ще поставят при спиране на обект или машина до отстраняване на нарушенията. Така ще се гарантира, че дейността няма да бъде възобновена преди отстраняването им. Прилагането на разпоредбата ще започне след приемането на специална наредба.

От Кодекса на труда отпада чл. 277, който задължаваше работодателите да разработват и утвърждават правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези им ангажименти обаче не отпадат, тъй като са подробно разписани в специалния Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

Според промените микро и малките предприятия не могат да въвеждат удължено работно време при необходимост, както и намалено при производствени проблеми. Не се изисква от тях да утвърждават и Правилник за вътрешния ред на предприятието. Остават обаче задълженията им по чл. 127 на Кодекса на труда да изготвят указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, част от които е и разпределението на работното време и документалното му оформяне.

Източник: Главна инспекция по труда

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама