БЗР в микро и малките предприятия

последно актуализиранa на 28.07.2015

Малките и средните предприятия (МСП) се разглеждат като основни фактори за икономически растеж, иновациите, заетостта и социалната интеграция и всъщност именно те са гръбнакът на икономиката на ЕС.
През 2013 г. МСП представляват 99.8% от всички нефинансови предприятия в ЕС. Това се равнява на 21,6 милиона предприятия в ЕС.
МСП се разделят на три основни категории - микро, малки и средни предприятия.
В Препоръката на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003 те са определени, както следва:
Средно предприятие - броят на заетите в него са по-малко от 250 служители и годишният му оборот е по-малък от € 50 милиона и / или техния общ баланс е по-малко от € 43 милиона.
Малко предприятие - броят  на заетите в него са по-малко от 50 служители и годишният му оборот или общ баланс не надвишава € 10 милиона.
⇒ Микропредприятие - броят на заетите в него е по-малко от 10 служители и годишният му оборот или общ баланс не надхвърля € 2 милиона.
Като цяло в малките и средни предприятия в целия ЕС са наети 4,22 човека, следователно по-голямата част (92.4%) от предприятията в ЕС са класифицирани като микропредприятия. Именно тези микро предприятия са 67,4% от всички работни места в Европа, така че това прави тяхното значение за европейската икономика огромно.

Пред какви предизвикателства са микро и малки предприятия са изправени?
Доказателствата сочат, че служители на по-малките предприятия са обект на по-големи рискове, отколкото служителите на по-големите, както и че по-малките предприятия имат повече трудности при контролиране на риска. Различни проучвания, включително проведеното от EU-OSHA европейско проучване на предприятията, по отношение на новите и нововъзникващите рискове (ESENER), показват, че управлението на БЗР е изключително важно. 
В следствие на сравнително слабото управление на БЗР произтичат редица специфични характеристики, типични за малките предприятия. Като такива могат да се посочат структурните и организационни характеристики на работата и заетостта, икономическото положение и бизнес отношенията, разнообразието и гъвкавостта на работата, нагласите и уменията на собствениците и работниците в такива малки обекти или дори техният кратък жизнен цикъл. Тези характеристики увеличават трудностите за създаване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда в микро и малки предприятия. 
Някои други фактори, които оказват влияние в управлението на БЗР в тези предприятия, в сравнение със същите в по-големите структуи са:
- Поради георгафската си разпръснатост и разнородността на представителства, микро и микропредприятията срещат сериозни проблеми при регулацията си.
- Бюджетните ограничения също създават сериозни затруднения, като много това е една от причините и за честата липса на ресурси за изпълнение на инициативи и интервенции за безопасност и здраве при работа.
Липсата на достъчно ресурси пречи на прилагането на превантивни дейности.

За да научите повече за факторите, които мотивират по-малките предприятия да инвестират в по БЗР, прочетете статията на OSHWiki.

Mатериалът е изготвен по данни на EU OSHA.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама