Безопасна употреба на химически вещества по време на работа

последно актуализиранa на 29.07.2015

Безопасната употреба на химически вещества на работното място е от съществено значение за вашето здраве и благополучие.
Законите на ЕС относно химикалите, известни като REACH, CLP и регламентите на продуктите биоциди биха могли да Ви бъдат от съществена помощ.
Законите предоставят информация, която дава отговори на редица важни въпроси като: Кои са опасностите свързани с работата с химикали и химически продукти, как да се предпазим от тях и как  да бъдат използват безопасно?
Доставчиците на опасни вещества трябва да се включат повече информация за тях в информационните листове за безопасност и върху етикетите. Всеки работодател трябва да използва тази информация, за да предприеме мерки за управление на риска и да се увери, че химикали се използват безопасно на работното място.
Тези законови изисквания се прилагат еднакво за всички фирми - без значение за коя страна от ЕС и дали химикалите ще се складират, произвеждат, внасят или ще бъдат използвани.
Благодарение на тези закони са постигнати:
⇒Нови знания за опасностите, експозициите, рисковете от химикали и предприемане на мерки за безопасна работа с тях, спомагащи за техния контрол.
⇒Подобрена комуникация между потребителите и доставчиците.
⇒Повишен контрол върху рисковите вещества - ограничаване на използването им или цялостно преустановяване на използването им на европейския пазар и замяната им с по-безопасни алтернативи.
Крайната цел е да се намали излагането на опасни химични вещества и да се предотврати заболявания, травми и злополуки от дейностите, свързани с тях.
"Ние подкрепихме REACH от самото начало и вярваме, че  работната среда ще се подобри", - това са думите на Тоny Musu - представител на Синдикатите на Европейската конфедерация на труда, който като представител на работниците следи отблизо работата на ECHA.
Вие също може да имате активна роля.
Използвайте сайта ECHA като източник на информация, която да прилагате в работата си на вашето работно място.

Материалът е изготвен по данни на ECHA.
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама