Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа - 2015 г.

последно актуализиранa на 28.09.2015

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" има удоволствието да обяви началото на шестото издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2015 година.

И тази година конкурсът ще се проведе с любезната подкрепа на ИА "Главна инспекция по труда" – гр. София.

В тази връзка организаторите на конкурса отправят своята официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на "Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2015 г..

Официалната церемония по награждаване на победителите ще се състои през месец февруари 2016 г. в град София.


ПРАВИЛА И КАТЕГОРИИ ЗА УЧАСТИЕ

С цел осигуряване на повече време за кандидатстване на участниците, времето за подготовка им е значително удължен, като и тази година организаторите въвеждат някои промени в правилата за участие!

НОВО!!!
За първи път от началото на конкурса, предприятията, кандидатстващи в категорията, определена в зависимост от броя на заетите в тях лица (Големи, Средни и Малки предприятия), ще бъдат разпределяни в три отделно обособени групи, определени и в зависимост от вида на икономическата им дейност (по КИД - 2008) - ВИЖ ТАБЛИЦА 1

Формирането на групите е на база:

⇒ Тежест на извършваната дейност в предприятието кандидат;
⇒ Степен на производствен риск;
⇒ Трудов травматизъм.

Всяка една от тези групи е разделена на три подгрупи в зависимост от броя на заетите лица. За всяка от тях кандидатите ще бъдат класирани на три призови места - първо, второ и трето място.

Както и в предходните издания на конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа", право на участие ще имат всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, независимо от икономическата дейност, която извършват и отговарящи на условията за съответната категория, за която кандидатстват.
За целта те следва да попълнят и изпратят в определения за това срок всички документи за участие по предварително одобрен образец!

Категории:

Категориите, за които участниците могат да подават документи за участие са, както следва:

Основни:

В зависимост от вида на икономическата дейност и броя на заетите в предприятието лица - малки, средни и големи; ВИЖ ТАБЛИЦА 1
СВАЛИ!!! Линк за сваляне на пълните условия за участие в категорията.
Заявление за участие.


Специализирани категории:

Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд;
СВАЛИ!!! Линк за сваляне на пълните условия за участие в категорията.
Заявление за участие.


⇒ Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа.

СВАЛИ!!! Линк за сваляне на пълните условия за участие в категорията.
Заявление за участие.


Жури:

Победителите във всяка една от горепосочените категории се оценяват и определят от специално сформирана за целта комисия, включваща съответно представители на:
⇒ ИА "Главна инспекция по труда";
⇒ Организации на работодателите;
⇒ Организации на работниците;
⇒ Специалистите по БЗР към предприятията, отличени с първо място в съответната категория в предходното издание на конкурса (2014 г.);
⇒ Фондация "Център за безопасност и здраве при работа";

Класирането се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване, презентация и представените по от кандидатите допълнителни материали (вкл. снимки, информация за награди от други конкурси, илюстрации, графики, диаграми и т.н.).
При ситуация на близки по точки претенденти за призовата тройка, специално сформирана група от членове на журито ще посети кандидатите на място. На база посещението им ще бъде определен и по-добрият сред тях.

Общи условия за участие за всички кандидати и категории:

Освен попълнено заявление за участие, всеки участник задължително ще трябва да представи и доказателства за постигнати постижения и подобрения в областта на БЗР, като по негова преценка това могат да бъдат – снимки, видео или друг вид нагледни материали.
Участниците задължително ще трябва да предоставят и кратка презентация за извършените БЗР подобрения в представляваните от тях предприятия, която да бъде изготвена в Пауърпойнт презентация - до 10 слайда. Изключение прави категорията за иновация, за която задължително трябва да присъства обосновка на предлаганата иновация и на това как тя би допринесла за ЗБУТ.

Електронните версии на заявленията и условията за кандидатстване за всяка от категориите, могат да бъдат безплатно сваляни от официалния сайт на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" , в зависимост от категорията, за която ще се участва!

Кандидатите в горепосочените категории, с изключение на (категорията за най-иновативен БЗР специалист) ще бъдат разпределени съответно на първо, второ и трето място. Класираните на I-во място за всяка от отделно обособените групи и подкатегории ще получат специалната статуетка, символ на конкурса, както и официална грамота за участие, а тези класирани на II-ро и III-то място – получават само грамота.


Изисквания за подаване на документите за участие:

Всички документи трябва да бъдат запечатани в общ непрозрачен плик (пакет)!!!

Изисквания за надписване на етикета/плика:

ПРЕДМЕТ: „ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА за 2015 г.

Категория:...................................

(ГРУПА:...................)


Име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон за контакти, e-mail.
Лице за контакти, длъжност, телефон, e-mail.


Адрес за получаване на документите за кандидатстване:

⇒ Чрез куриерска служба: град София, бул. „Цариградско шосе” № 238

⇒ Чрез Български пощи: град София - 1113, Пощенска станция № 13 „ПЛИСКА”, пощенска кутия № 14

Получател: Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”


КРАЙНИ СРОКОВЕ:

Краен срок за получаване на документите за участие: 29.01.2016 г. /петък/, 17:00 часа.
Документи, получени след тази дата, не подлежат на разглеждане!

Комисията ще разглежда представените кандидатури в периода: 01 – 10.02.2016 г.

Посещение на място на претендентите за награди в периода: 10 – 20.02.2016 г.

Дата за провеждане на церемонията по награждаване на победителите: 26 Февруари 2016 г.


ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Е-mail: Nacionalni_nagradi_BZR@fcbzr.org


Новината за обявлението и правилата за участие в конкурса за добри български практики е публикувана и в сайта на:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
"Асоциацията на индустриалния капитал в България"
"Неправителствените организации в България"

ТАБЛИЦА 1:


Икономически дейности, отнасящи се към Група 1*:
1. „Строителство” (код 41, 42 и 43 по КИД – 2008);
2. „Производство на основни метали” (код 24 по КИД – 2008);
3. „Добив на въглища, на метални руди и на неметални материали и суровини” (код 05, 07 и 08 по КИД – 2008);
4. „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД – 2008);
5. „Сухопътен транспорт” (код 49 по КИД – 2008);
6. „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (код 35 по КИД – 2008);
7. „Растениевъдство и животновъдство” (код 01 по КИД – 2008);
8. „Горско стопанство” (код 02 по КИД – 2008);
9. „Въздушен транспорт” (код 51 по КИД – 2008);
10. „Воден транспорт” (код 50 по КИД – 2008).
11. „Производство на изделия от други неметални минерални суровини” (код 23 по КИД – 2008).

Икономически дейности, отнасящи се към Група 2**:
1. „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта” (код 52 по КИД – 2008);
2. „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на метални изделия” (код 25, 28 по КИД – 2008);
3. „Събиране, пречистване и доставяне на води” (код 36 по КИД – 2008);
4. „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” (код 37 по КИД – 2008);
5. „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали” (код 38 по КИД – 2008);
6. „Производство на мебели” (код 31 по КИД – 2008);
7. „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал” (код 16 по КИД – 2008);
8. „Производство на лекарствени вещества и продукти” (код 21 по КИД – 2008);
9. „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм” (код 15 по КИД – 2008);
10. „Производство на хранителни продукти” (код 10 по КИД – 2008);
11. „Производство на напитки” (код 11 по КИД – 2008);
12. „Производство на изделия от каучук и пластмаси” (код 22 по КИД – 2008);
13. „Производство на облекло” (код 14 по КИД – 2008);
14. „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” (код 45, 46, 47 по КИД – 2008).

Икономически дейности, отнасящи се към Група 3***:
1. „Хотелиерство и ресторантьорство” (код 55 и 56 по КИД – 2008);
2. „Медико-социални грижи с настаняване” (код 87 по КИД – 2008);
3. „Хуманно здравеопазване” (код 86 по КИД – 2008);
4. „Образование” (код 85 по КИД – 2008);
5. „Държавно управление” (код 84 по КИД – 2008);
6. „Далекосъобщения” (код 61 по КИД – 2008).
7. „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” (код 81 по КИД – 2008).
 


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама