АНКЕТА - резултати

последно актуализиранa на 14.03.2016

Във връзка с проведената анкета от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" за ролята, мястото и квалификацията на органа по безопасност и здраве при работа в интегрираната дейност на предприятията в страната, официално предоставяме на Вашето внимание крайните резултати.

В анкетата взеха участие общо 86 длъжностни лица по БЗР, извършващи своята дейност на територията на Р България, сред които:

- 35,4%, работещи в малко предприятие - с до 50 заети лица
- 25%, работещи в средно предприятие - с от 51 до 250 заети лица
- 39,6%, работещи в голямо предприятие - с над 250 заети лица

и разпределени по сектори, както следва:

сектор A - селско, горско и рибно стопанство 0%
сектор B - добивна промишленост 2.3%
сектор C - преработваща промишленост 31.4%
сектор D - производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 8.1%
сектор E -доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2.3%
сектор F - строителство 20.9%
сектор G – търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 4.7%
сектор H - транспорт, складиране и пощенски услуги 7%
други – хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване, административни и спомагателни дейности 23.3%

Съгласно проведената анкета 59,5% работят на трудов договор с основно задължение осигуряване на ЗБУТ, 25% заемат длъжността по съвместяване, 16,5% са в отдел по БЗР и 6% заемат други длъжности.

Най-много от анкетираните притежават магистърска степен 93,1%, от които само 15.1% - магистърска степен по БЗР и 10,5% следдипломна квалификация по БЗР.

Разнородни резултати бяха получени и на въпроса, касаещ стажа на специалистите в областта повечето сред които са със стаж от 6 до 10 години - 29, 1%. 20,9% притежават стаж до 5 години, 19,8% са с до 15 год. и същият процент са работили в областта над 15 год. Най-малък е броят на онези, които работят едва от една година - 10,5%.

Тревожен е и резултатът от въпроса за предварителната подготовка на длъжностните лица, като съответно 65,1% признават, че не са имали никаква предварителна подготовка.

Цели 77,9% от анкетираните констатират, че са пряко подчинени на работодателя, 4,7% на човешки ресурси и 17,4% са пряко подчинени на друг отдел във фирмата.

Почти половината от анкетираните също признават, че трудовото им възнаграждение не е съизмеримо с това на останалите им колеги - 47,7%.

95,3% от заемащите длъжността потвърждават изискването на експертното им становище при сключване на договори с външни фирми и същият процент имат подкрепа от работодателя при разрешаване на въпросите по БЗР.

Бихме искали да Ви напомним, че резултатите от анкетата бяха обявени и дискутирани по време на кръгла маса на тема "Професията специалист по безопасност и здраве при работа - минимални изисквания, квалификация и образование".

Екипът на Фондация "Център за БЗР" отпрявя своите искрени благодарности до всички, които отделиха време и усилия за попълване на анкетата и допринесоха за подобряване на статута на тяхната професия!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама