Стартира приемът на проекти по схемата за безопасен труд в предприятията!!!

последно актуализиранa на 13.04.2016

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., обявява процедура на подбор на проекти по програмата "Добри и безопасни условия на труд".
Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси.
Проекти могат да подават микро, малки, средни и големи предприятия. Изискване за съфинансиране има само за големите предприятия в размер на 20 % от сумата на проекта, а за всички останали предприятия е осигурена 100% безвъзмездна помощ.
Финансовият ресурс на "Добри и безопасни условия на труд" е 80 млн. лева. Стойността на проектите може да бъде от 50 000 до 400 000 лева.Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.06.2016 г. 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg.

Източник на материала: МТСП

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама