Обучение на тема: "Предотвратяване на опасностите от големи аварии свързани с опасни химични вещества"

последно актуализиранa на 20.05.2016

На 19.05.2016 г. отново в Конферентен център "Тракия", гр. София се проведе обучение на тема "Предотвратяване на опасностите от големи аварии свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда. Практическо прилагане изискванията на директива 2012/18/ЕС (SEVESO III) и националното законодателство. Добри европейски практики".
Обучението бе организирано от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", съгласно разпределението на обученията в графика на Фондацията, като участие в него взеха представители на различни компании в страната.
Лектор по темата бе инж. Румен Маринов – експерт с дългогодишен опит в областта, който запозна присъстващите с актуалното законодателство по темата - европейско и национално, както и с:
- Класификация на предприятията и/или съоръженията по ПРИЛОЖЕНИЕ № 3, КЪМ ЧЛ. 103, АЛ. 1 ОТ ЗООС.
- Изготвяне на нормативно изискуемата документация необходима за предприятие с нисък рисков потенциал и предприятие с висок рисков потенциал.
С цел постигане на задълбоченост и разбиране на материала бяха проведени две упражнения, които изискваха участниците да работят в екип.
Благодарим на всички, които взеха участие и им желаем безопасни и здравословни работни места!

Към галерията!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама