Актуални новини от света на БЗР

последно актуализиранa на 20.06.2016

Линк към новините на българската медия, относно дейността на СТМ: новина Съдържание на писмото, изпратено от Председателя на Сдружението на СТМ, д-р Владимир Паскалев, по повод новината.ДО Г-Н ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР „НОВИНИ, АКТУАЛНИ ПРЕДАВАНИЯ И СПОРТ“
BTV
ГР. СОФИЯ

Уважаеми г-н Петков,

От името на Сдружение на службите по трудова медицина /ССТМБ/, като негов председател изразявам нашето категорично несъгласие и възражения по повод излъченото предаване на BTV в централна емисия „Новини“ на 17.06.2016 г.
Коментираната тема бе свързана с проведения симпозиум на тема „Обучение и качество в трудовата медицина“, организиран от Българското академично дружество по трудова медицина, с участието на ССТМБ. На срещата бяха дискутирани в широк кръг теми, свързани с предложения за повишаване качеството и обучението на Службите по трудова медицина /СТМ/. Изнесоха се презентации на специалисти от България, Гърция, Македония и Сърбия за постиженията в тази област, както и проблеми, изискващи законодателна промяна.
В предаването бяха внушени на аудиторията неверни факти в няколко направления:
- „Службите за трудова медицина работят само формално“
- „Здравето и безопасността на работещите са застрашени заради чисто формалната работа на голяма част от СТМ“
- „Налице е недостиг на лекари, който е в основата на неефективността на голяма част от СТМ“
- „На 1 лекар по трудова медицина се падат средно 15000 работници“
- „СТМ … изготвят оценка на риска на работното място …
На проведеният форум не беше изнесена обобщаващата оценка за дейността на СТМ в България, която в отрицателен смисъл бе изнесена в предаването на BTV.
По-скоро в емисията бяха показани интервюта с един работник и един работодател. Първият коментира, че оборудването в офиса му е „старо“, благодарение на СТМ, а вторият си позволи да даде оценка за дейността на СТМ в България от името на всички работодатели, без да има поглед и право да изразява мнение от името на работодателска организация.
Изразяваме настоящото възражение против изнесената информация със следните мотиви:
1. Идеята на организаторите на симпозиума беше да се сподели положителният опит в областта от страна на специалисти от България и съседни страни, както и проблемите в законодателството и пред СТМ, които следва да се решат. В този смисъл бяха изнесени интересни презентации от участниците и набелязани конкретни мерки за повишаване качеството в дейността на трудовата медицина. За съжаление в предаването информация за резултатите и коментираните теми не бяха изнесени.
2. Показани бяха 2 интервюта на случаен принцип, без възможност за проучване на мнения с обратната теза. По същият начин би могло да се интервюират 5 зрители на BTV, които не я одобряват като медия и да се внуши тезата, че тя е много с нисък рейтинг на доверие, което не би било статистически достоверно.
3. Обобщеното твърдение, че „ГОЛЯМА ЧАСТ от СТМ работят чисто формално“ не е подкрепено от реални факти. Както във всяка друга област от обществените дейности има некачествени изпълнители, но това не може да поставя под общ знаменател всички специалисти в бранша /между тях националният консултант по „Трудова медицина“, хабилитирани лица и други дългогодишни лекари специалисти, които работят в СТМ/. Наличието на формализъм в дейността на някои СТМ в никакъв случай не застрашава здравето и безопасността на работещите, а по-скоро не подпомага съответните работодатели с компетентни консултации.
4. Абсолютно безпринципно е твърдението, че недостигът на лекари е в основата на неефективността на СТМ. Сдружението на СТМ винаги е настоявало, че задължение на Държавната администрация е да увеличи базите за специализация по „Трудова медицина“ /в момента е само една/, тъй като тези специалисти намират ефективна реализация и емигрират в чужбина, а голяма част от останалите ежедневно се стремят в рамките на своите възможности да изпълняват качествено своите задължения пред работодателите, с които има сключен договор за обслужване. Не беше споменат фактът, че в СТМ освен лекари със специалност работят и други специалисти – инженери, лекари и лица с друга специалност, които изпълняват съвместно общи професионални ангажименти.
5. Изнесените данни, че на 1 лекар се падат 15000 работници са недоказуеми, т.к. броят на СТМ, специалистите в тях и работоспособното население са ежедневно променлива величина. От друга страна съществува нормативна възможност работодателят да поиска обслужването да включва изпълнение само на някои дейности от Наредбата за СТМ, т.е. да не се налага обработка на данни за работещите лица.
6. Информацията, че „СТМ правят оценка на риска на работното място“ не е показателна. Законодателно това е задължение на работодателя, а СТМ може да участва като консултант, при съответно възлагане.
От името на ССТМБ предлагаме на BTV като социално отговорна медия, да излъчи материал с опровержение /уточняване/ на изнесените факти или продължение на темата с достатъчно програмно време, с участието на компетентни представители на работодателски и неправителствени организации, синдикати и специалисти от Министерство на здравеопазването за коректно информиране на обществото по посочената проблематика, съществуващите законови проблеми и практически идеи за тяхното разрешаване.
Тези цели Сдружението на СТМ следва от 15 години, с единствената цел - непрекъснато повишаване качеството на предлаганите услуги от СТМ и практическа полза за участниците в трудовия процес.

С уважение!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ССТМБ: /д-р Владимир Паскалев/

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама