Проблемите с безопасността и здравето в микро- и малките предприятия - какво може да се направи?

последно актуализиранa на 28.06.2016


В проект, посветен на микро- и малките предприятия (ММП) - категорията, която в най-голяма степен е изложена на риск от трудови злополуки и влошено здраве в Европа, ЕU-OSHA определя как политиките, стратегиите и практическите решения могат да подобрят безопасността и здравето при работа (БЗР) в тези предприятия.
Резултатите от първия етап на проекта бяха публикувани и показаха, че ММП имат лоши резултати по отношение на условията на труд и свързаните с работата последици за здравето. Освен това в доклада са посочени основните трудности, пред които са изправени ММП в усилията си да въведат ефикасни правила за БЗР.
Семинар на високо равнище събра заинтересованите страни за обсъждане на тези констатации и ролята на ММП в икономиката, тъй като те представляват почти 99 % от предприятията в Европа.

Вижте информационния бюлетин
Прочетете доклада относно констатациите от първия етап на проекта (на английски език) 

Източник на метeриала: EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама