Мрежа

последно актуализиранa на 09.08.2016

"Enterprise Europe"
Мрежата "Enterprise Europe" (EEN) е водеща европейска инициатива, чиято цел е да предоставя подкрепа за иновации и стопански дейности на малки и средни предприятия (МСП) в целия Европейски съюз. Мрежата, която е част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, е единен източник на информация за политиките и законодателството на ЕС, възможности за финансиране, съдействие за намиране на бизнес партньори и помощ за развитие на капацитета за научни изследвания и иновации. В мрежата са обединени около 600 партньорски организации в 53 държави, които предлагат широк спектър услуги на МСП.

Целта на проекта за партньорство за комуникация (CPP) е да повиши осведомеността относно значението на безопасността и здравето при работа (БЗД) сред МСП и да предостави на тези предприятия улеснен достъп до практическа информация и полезни контакти на национално и регионално равнище, например чрез национални партньорски срещи, пакети документи за повишаване на осведомеността и други дейности, като например наградите на EEN в областта на БЗР.

Членовете на мрежата "Enterprise Europe" са сред основните партньори, които съдействат на EU-OSHA да постигне своите цели заедно с Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП", Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) и националните фокусни точки на EU-OSHA.

Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП"
Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП" е натоварена със задачата да стимулира развитието на подпомагаща растежа мрежа за европейските предприятия. Тя изпълнява ключова роля за реализацията на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, и е службата на Европейската комисия, която отговаря например за доизграждането на вътрешния пазар на стоки и услуги, насърчаването на предприемачеството и растежа, и улесняването на достъпа на МСП до финансиране.

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) е създадена от Европейската комисия, с цел да управлява от нейно име значителни части от няколко програми на ЕС, включително Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Финансовия инструмент за околната среда (LIFE), "Хоризонт 2020" и Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF).

Целта на Агенцията е да способства за създаване на по-конкурентна и ефективна по отношение на ресурсите европейска икономика, основана на знанието и иновациите.

Посланиците на мрежата "Enterprise Europe" за безопасност и здраве при работа и тяхната роля
От 2009 г. насам мрежата „Enterprise Europe“ работи в сътрудничество с EU-OSHA за повишаване на осведомеността относно БЗР сред МСП и микропредприятията. В изпълнение на тази задача мрежата „Enterprise Europe“ номинира посланици за БЗР на нивото на отделните държави. Тяхната роля включва координиране на дейности, популяризиране на въпросите, свързани с БЗР, сред МСП на национално равнище и ежегодно докладване пред EU-OSHA за техните дейности в областта на БЗР.

В рамките на проекта за партньорство за комуникация ролята на работната група за партньорство за комуникация (CPWG), в която участват три национални фокусни точки, трима посланици на EEN за БЗР и представители на EU-OSHA, генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и EASME, е основно да предоставя стратегически и експертни съвети във връзка с изпълнението и наблюдението на стратегията на EU-OSHA за партньорство за комуникация.

Награда на мрежата "Enterprise Europe" за безопасност и здраве при работа
В рамките на кампанията "Здравословни работни места" на Агенцията наградата на EEN за БЗР има за цел повишаване на осведомеността относно и популяризиране на БЗР сред МСП. Членовете на EEN от 28-те държави членки, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, са поканени да предложат за отличаване свои проекти, насочени към подобряване на безопасността и здравето при работа в МСП, които попадат в една от следните категории: дейности и събития за популяризиране на БЗР, изграждане на мрежи и печатни и електронни комуникации и публикации.

Наградата на EEN за БЗР се връчва веднъж на две години. 

Източник на материала: EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама