Среща на Клуб на специалиста по БЗР, гр. Варна - февруари 2017 г.

последно актуализиранa на 06.03.2017

Втората за 2017 г. среща на членовете на Клуба на специалиста по БЗР от гр. Варна се състоя на 22 февруари 2017 г. в сградата на Стопанска камара, гр. Варна.

В дневния ред за срещата бе включено разискване на задълженията по чл.21, ал.1 и ал.8 на НАРЕДБА № 10 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА – обн. ДВ, бр.94 / 2003 г., с изм. и доп., а именно:

"Чл. 21. (1) Работодателят изготвя списък на работещите, при който резултатите от оценката на риска по чл. 4 показват риск за здравето и безопасността. (8) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) Работодателят предоставя ежегодно до 31 март актуализирания списък за предходната година на териториалната дирекция "Инспекция по труда" и съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира предприятието."

Информация по темата предостави г-жа Д. Петрова – Експерт ЗБУТ в „Пътища и мостове” ЕООД - нов член на Клуба на специалиста по БЗР, гр. Варна.

Бяха дискутирани и други важни въпроси, свързани с работата на специалистите по БЗР, както и с дейността на Клуба. 

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама