Към условия на труд, съобразени с нуждите на възрастните хора в Европа

последно актуализиранa на 29.06.2017

Населението и работната сила на ЕС застаряват. Това води до последици за заетостта, условията на труд, стандартите на живот и социалното осигуряване. Как да отговорим на тези промени? В нов доклад, съгласуван от EU-OSHA, се посочва как подадената от четири агенции информация може да спомогне за формулирането на политики, които да са същевременно допълващи се и надхвърлящи стойността на отделните части. Докладът се основава на експертните знания на агенциите във всяка една от техните области, обхваща различните предизвикателства, свързани със застаряващата работна сила, и разглежда иновативни решения.

EU-OSHA предоставя примери за политика на интегрирани подходи към безопасността и здравето при работа по отношение на застаряващата работна сила.
 
Eurofound разглежда условията на труд на работниците от всички възрасти, резултатите, свързани с балансирания труд, и начина, по който подходящите политики могат да насърчават по-дълъг трудов живот.
 
Cedefop разглежда начините, по които професионалното образование и обучение могат да бъдат използвани в подкрепа на активния живот на възрастните хора на работното място.

EIGE разглежда аспекта на равенство между половете, що се отнася до застаряващата работна сила, и прави анализ на различните предизвикателства, пред които са изправени мъжете и жените.

Докладът очертава също така отражението на дългосрочните демографски тенденции върху заетостта и разглежда участието в ученето през целия живот. Следва призив за намиране на решения за активен живот на възрастните хора, които да гарантират, че по-възрастните работници продължават да са активни, притежават умения и са трудово заети.

Прочетете пълния съвместен доклад на агенциите

Научете повече за проекта "По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст"

Вижте кампанията на EU-OSHA "Здравословни работни места за всички възрасти"

Източник на материала: EU OSHA  

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама