Новини

последно актуализирани на  22.08.2018

Обнародвана в брой 66 на ДВ от 10.08.2018 г.

Ракът на белите дробове е най-разпространеният рак в световен мащаб и е причината за всеки 1 на 5 смъртни случая.

Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - бенефициент Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

https://fcbzr.org

В Европейския съюз са налични множество законови разпоредби за защита на работниците от вредното въздействие на опасните вещества. Но как действат те на практика? И как се гарантира защитите работниците във Вашата компания?

Успешно бе проведен и курсът, предназначен за специалисти по безопасност и здраве при работа - "БЗР за селското стопанство", разработван в рамките на проект AGROSH+

Кратка справка на CEDEFOP - Европейски център за развитие на професионалното обучение

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама