ICOSH

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Проект: BG05M9OP001-4.001-0161-C01
Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България 
На 16.10.2017 г. Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" (ФЦБЗР) стартира проект, насочен към повишаване на капацитета на специалистите за безопасност и здраве при работа чрез проучване и обмен на иновативни практики и подходи в сферата на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и повишаване качеството на работните места.

В рамките на проект Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси в рамките на процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ ще бъдат проучени и адаптирани две иновативни практики от Австрия и Великобритания. Те ще бъдат трансферирани и пилотно приложени във фондацията, работещите към нея в 13 града Клубове на специалистите по безопасност и здраве при работа (БЗР), както и в общински дружества на община Златоград.

Иновативните практики включват адаптиране на точкова система за самооценка на специалистите по БЗР и създаване на онлайн платформа, позволяваща ползването на тази система и адаптиране на програма от 280 учебни часа за специалисти по БЗР. Ще се проведат събития и обучения на територията на страната от експертите на фондацията. Ще бъдат закупени материални активи, подпомагащи техническото обезпечаване на дейностите по проекта.

Проектът ще продължи до края на 2018 г. и е на стойност 137281,05 лв, от които 130 417.00 са от ЕСФ, а останалите са осигурени от националния бюджет.

Проектът, изпълняван от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" (ФЦБЗР), е насочен към повишаване на капацитета на специалистите за безопасност и здраве при работа чрез проучване и обмен на иновативни практики и подходи в сферата на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и повишаване качеството на работните места. Проучени и адаптирани са две иновативни практики от Австрия и Великобритания.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0161-C01 – „Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България“, съфинансиран по ОП РЧР 2014-2020, представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ посетиха Австрийски социалноосигурителен институт – AUVA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама