Център за професионално обучение (ЦПО)

 Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензен № 2016121295.

Към него ще бъдат провеждани лицензирани курсове в следните области на образование и професионални направления, фигуриращи в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, а именно:


1. Област на образование "Стопанско управление и администрация" – код 34

2. Oбласт на образование "Техника" – код 52

3. Област на образование "Производство и преработка" – код 54

4. Област на образование "Услуги за личността" – код 81

5. Област на образование "Обществена сигурност и безопасност" – код 86


Теоретичната част от обученията, провеждани от "Центъра за професионално обучение" /ЦПО/ към Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", ще се извършва в големи, модернизирани и оборудвани за целта зали.

Практическите занимания и практика към същите ще бъдат провеждани в различни предприятия в страната, където курсистите ще имат възможност да добият по-ясна представа за работата по професията, която са избрали, както и да почерпят опит от първа ръка.

Центърът ще предлага курсове в дневна, вечерна, индивидуална, самостоятелна или дистанционна форма на обучение.

На успешно преминалите пълната програма на обучение по теория и практика курсисти, ще бъдат издавани държавни свидетелства за професионална квалификация по професията.
Курсистите ще имат реалната възможност след получаване на квалификацията успешно да се реализират на пазара на труда.


За повече информация:

E-mail: cpo@fcbzr.org
Телефон:
0888 601 009

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама