Семинари, обучения и конференции за специалисти по БЗР.

Семинари, презентации, обучения на специалисти по БЗР.

Фондацията ежегодно организира семинари, презентации и обучения на специалисти по БЗР, представители на всички клубове в страната и на служители от заинтересовани предприятия. На тези срещи освен запознаване с нормативната уредба и новостите по безопасност и здраве се разглеждат казуси и се стига до решения, които могат да послужат като модел за изграждане или развитие на фирмена система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР). Всичко това има голямо практическо приложение и максимална полза за специалистите, работещи за подобряване условията на труд в страната.

Лектори на нашите обучения са предимно специалисти от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, институцията, която установява практиката по прилагане на законодателството в Република България, отнасящо се до здравословните и безопасни условия на труд. Някои от лекторите са представители на клубовете по БЗР, специалисти с дългогодишен практически опит и притежаващи необходимото образование, с утвърден авторитет сред гилдията.

В основата на тези мероприятия е заложен принципът за непрекъснато усъвършенстване, а именно убеждението, че доброто управление на труда на база самооценка и подходящи мерки за подобряване, спомага в голяма степен за намаляване на риска на работното място. Усилията ни са насочени към това във всяко предприятие, членуващо в някой от клубовете по региони, системата за управление на безопасността и здравето при работа непрекъснато да се усъвършенства.

От началото на 2013 година, Фондацията стартира свой собствен интернет сайт www.fcbzr.org, в който има действащ форум за дискусии, обсъждания, мнения и впечатления. Достъпът до форума е ограничен, като право на това имат само специалисти, членуващи в клубовете по БЗР от цялата страна, а така също и представители на законодателната власт, с помощта на които ще се разясняват дискутираните във форума теми и проблеми, пряко засягащи Вас – специалистите по БЗР. 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама