Партньори |

За нас

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”
CENTER FOR SAFETY & HEALTH AT WORK, FOUNDATION

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ (ЦБЗР) е организация с нестопанска цел, създадена през 2011 година, като неофициално нейната дейност започва още през 2004 година с провеждането на първия семинар на специалистите по БЗР от клуба в Пловдив.
За нас работата се явява и наша кауза, от което идва и удовлетворението ни от това, което вършим. И няма как да е иначе, когато усилията ни са насочени към нещо, което има истински смисъл и значение, а именно – човешкия живот и здраве. Ние ясно осъзнаваме, че колкото повече хора се обединят около една идея, толкова повече успехът на тази идея е сигурен.
Убедени сме, че както работодателите, така и работниците и служителите в предприятията осъзнават в голяма степен ползата от добре функционираща система за безопасност и здраве при работа.

В РОЛЯТА СИ НА ОБЕДИНИТЕЛ И В ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ИЗГРАДЕНИТЕ КЛУБОВЕ В СТРАНАТА, ФОНДАЦИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
• да повишава знанията, компетентността и практическата насоченост на специалистите;
• да работи за издигане престижа на професията „специалист по безопасност и здраве при работа“;
• да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организирането и активизирането на тяхната дейност за решаване проблемите във въпросната област;
• да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа;
• да подпомага създаването на международни контакти за развитие на взаимноизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина;
• да организира изучаването и разпространяването на опита на развитите страни в областта на условията на труд, както и добрите практики на водещи компании;
• да организира информационни кампании, свързани с основната ѝ цел – здравословни и безопасни условия на труд в предприятията;
• да работи съвместно с партньорите си за превенция на трудовия травматизъм, както и за кампании за подпомагане на пострадалите при трудови злополуки;
• да споделя опита си, както и да оказва всякаква подкрепа в рамките на закона на всички организации и лица, имащи цели, свързани с дейността;
• да участва в съвместни проекти и кампании, свързани с целите ѝ;
• да подпомага хора в неравностойно положение.

Международен ден по безопасност и култура на труда.
Всяка година екипът на Фондацията отбелязва 28 април - Международен ден по безопасност и култура на труда, където като гости присъстват министри, депутати, кметове, областни управители, представители на синдикати и работодателски организации, както и представители на много предприятия от цялата страна.

Годишни национални награди по БЗР.
За стимулиране подобряването на условията на труд в предприятията вече пет поредни години Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, съвместно с Фондация ЦБЗР организират конкурс „Годишни национални награди по БЗР“.

Световен конгрес по БЗР – Турция, 2011 година.

Фондацията със собствени средства осигури присъствието на всички председатели на клубовете от страната по време на XIX Световен конгрес по БЗР през месец септември 2011 година в Република Турция, за да могат те от своя страна да предадат чуждестранния „добър опит“ в България.

Европейска мрежа за образование и обучение по БЗР.
От ноември 2012 година Фондацията е пълноправен член на ENETOSH (Европейска мрежа за образование и обучение по БЗР).

Сътрудничество с БЧК и ТПК.
Фондацията сключи договори за сътрудничество и взаимопомощ с Българския червен кръст и Търговско-промишлената камара, с които успешно реализира няколко инициативи, между които и разработване на правила по БЗР в шест бранша. Това е голяма оценка за нашите капацитетни възможности като специалисти и стимул за усъвършенстване на дейността ни в бъдеще.

Договор с МЗЗПР.
Същата година в Скопие – Македония, се подписа споразумение за сътрудничество с Македонско сдружение за защита при работа (МЗЗПР), а така също представители на Фондацията ЦБЗР участваха в Балканската среща на неправителствени организации по проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа.

Семинари, презентации, обучения на специалисти по БЗР.
Фондацията ежегодно организира семинари, презентации и обучения на специалисти по БЗР, представители на всички клубове в страната и на служители от заинтересовани предприятия.
На тези срещи освен запознаване с нормативната уредба и новостите по безопасност и здраве се разглеждат казуси и се стига до решения, които могат да послужат като модел за изграждане или развитие на фирмена система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР). Всичко това има голямо практическо приложение и максимална полза за специалистите, работещи за подобряване условията на труд в страната.
Лектори на нашите обучения са предимно специалисти от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, институцията, която установява практиката по прилагане на законодателството в Република България, отнасящо се до здравословните и безопасни условия на труд. Някои от лекторите са представители на клубовете по БЗР, специалисти с дългогодишен практически опит и притежаващи необходимото образование, с утвърден авторитет сред гилдията.
В основата на тези мероприятия е заложен принципът за непрекъснато усъвършенстване, а именно убеждението, че доброто управление на труда на база самооценка и подходящи мерки за подобряване, спомага в голяма степен за намаляване на риска на работното място. Усилията ни са насочени към това във всяко предприятие, членуващо в някой от клубовете по региони, системата за управление на безопасността и здравето при работа непрекъснато да се усъвършенства. От началото на 2013 година, Фондацията стартира свой собствен интернет сайт www.fcbzr.org, в който има действащ форум за дискусии, обсъждания, мнения и впечатления. Достъпът до форума е ограничен, като право на това имат само специалисти, членуващи в клубовете по БЗР от цялата страна, а така също и представители на законодателната власт, с помощта на които ще се разясняват дискутираните във форума теми и проблеми, пряко засягащи Вас – специалистите по БЗР.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ ЦЕЛИ.
▶ Обучение на членовете на клубовете на специалистите по БЗР от страната, Комитетите по условия на труд и работодателите за придобиване, поддържане и повишаване на тяхната квалификация и компетентност, относно осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ);
▶ Обсъждане и изготвяне на предложения до компетентните институции за изменения на законодателството, касаещо ЗБУТ;
▶ Подпомагане и провеждане на различни изследвания, анкети и проучвания по проблеми, свързани с осигуряването на ЗБУТ;
▶ Събиране, анализ и доставяне на информация на своите членове и на обществото по проблеми, свързани с културата на работното място.
▶ Провеждане на конференции, семинари, презентации, конкурси и други, свързани със ЗБУТ;
▶Осъществяване и поддържане на контакти и партньорство с държавни, общински и неправителствени организации и институции в страната и чужбина;
▶ Издаване на информационни материали и разпространението им.
По подобие на Пловдивския клуб на специалиста по БЗР и с помощта на Фондацията се създават още 11 клуба в страната.
Общият брой на предприятията, членуващи в клубовете, над 500, а численият състав на всички работници и служители в тези предприятия, е 100 000 души.
До момента са изградени следните клубовете на специалиста по БЗР в страната:
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – ПЛОВДИВ – учреден на 29.01.1998 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – ВАРНА – учреден на 20.10.2000 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – СТАРА ЗАГОРА – учреден на 19.11.2008 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – СОФИЯ – учреден на 13.04.2011 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – ШУМЕН – учреден на 07.09.2011 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – РУСЕ – учреден на 13.12.2011 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – ВРАЦА – учреден на 28.03.2012 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – РАЗГРАД – учреден на 31.05.2012 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – ПЛЕВЕН – учреден на 26.07.2012 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – БУРГАС – учреден на 16.10.2012 г.;
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – БЛАГОЕВГРАД – учреден на 20.11.2012 г.
▶ Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – учреден на 23.10.2014 г.

С усилията на всички знаещи, можещи и желаещи да помогнат, сме убедени, че ще се справим с всяко предизвикателство.

календар

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама