Партньори |

За нас

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

FOUNDATION CENTER FOR SAFETY & HEALTH AT WORK

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ (ЦБЗР) е организация с нестопанска цел, създадена през 2011 година, като неофициално нейната дейност започва още през 2004 година с провеждането на първия семинар на специалистите по БЗР от клуба в Пловдив.

"За нас работата се явява и наша кауза, от което идва и удовлетворението ни от това, което вършим. И няма как да е иначе, когато усилията ни са насочени към нещо, което има истински смисъл и значение, а именно – човешкия живот и здраве. Ние ясно осъзнаваме, че колкото повече хора се обединят около една идея, толкова повече успехът на тази идея е сигурен.
Убедени сме, че както работодателите, така и работниците и служителите в предприятията осъзнават в голяма степен ползата от добре функционираща система за безопасност и здраве при работа."


В РОЛЯТА СИ НА ОБЕДИНИТЕЛ И В ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ИЗГРАДЕНИТЕ КЛУБОВЕ В СТРАНАТА, ФОНДАЦИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

• да повишава знанията, компетентността и практическата насоченост на специалистите;
• да работи за издигане престижа на професията „специалист по безопасност и здраве при работа“;
• да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организирането и активизирането на тяхната дейност за решаване проблемите във въпросната област;
• да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа;
• да подпомага създаването на международни контакти за развитие на взаимноизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина;
• да организира изучаването и разпространяването на опита на развитите страни в областта на условията на труд, както и добрите практики на водещи компании;
• да организира информационни кампании, свързани с основната ѝ цел – здравословни и безопасни условия на труд в предприятията;
• да работи съвместно с партньорите си за превенция на трудовия травматизъм, както и за кампании за подпомагане на пострадалите при трудови злополуки;
• да споделя опита си, както и да оказва всякаква подкрепа в рамките на закона на всички организации и лица, имащи цели, свързани с дейността;
• да участва в съвместни проекти и кампании, свързани с целите ѝ;
• да подпомага хора в неравностойно положение.


Международен ден по безопасност и култура на труда.


Всяка година екипът на Фондацията отбелязва 28 април - Международен ден по безопасност и култура на труда, където като гости присъстват министри, депутати, кметове, областни управители, представители на синдикати и работодателски организации, както и представители на много предприятия от цялата страна.

Годишни национални награди по БЗР.

За стимулиране подобряването на условията на труд в предприятията вече осем поредни години Фондация ЦБЗР организира конкурс „Годишни национални награди по БЗР“ с любезното съдействие на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Световен конгрес по безопасност и здраве при работа

Фондация ЦБЗР следи и участва в организираните през три години на различни места Световни конгреси по БЗР, като със собствени средства осигури присъствието на всички председатели на клубовете от страната по време на XIX Световен конгрес по БЗР през месец септември 2011 година в Република Турция, за да могат те от своя страна да предадат чуждестранния „добър опит“ в България.

Европейска мрежа за образование и обучение по БЗР

От ноември 2012 година Фондацията е пълноправен член на ENETOSH (Европейска мрежа за образование и обучение по БЗР).

Сътрудничество с БЧК и ТПК

Фондацията сключи договори за сътрудничество и взаимопомощ с Българския червен кръст и Търговско-промишлената камара, с които успешно реализира няколко инициативи, между които и разработване на правила по БЗР в шест бранша. Това е голяма оценка за нашите капацитетни възможности като специалисти и стимул за усъвършенстване на дейността ни в бъдеще.


Договор с МЗЗПР

Същата година в Скопие – Македония, се подписа споразумение за сътрудничество с Македонско сдружение за защита при работа (МЗЗПР), а така също представители на Фондацията ЦБЗР участваха в Балканската среща на неправителствени организации по проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ ЦЕЛИ

Обучение на членовете на клубовете на специалистите по БЗР от страната, Комитетите по условия на труд и работодателите за придобиване, поддържане и повишаване на тяхната квалификация и компетентност, относно осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ);

Обсъждане и изготвяне на предложения до компетентните институции за изменения на законодателството, касаещо ЗБУТ;

▶ Подпомагане и провеждане на различни изследвания, анкети и проучвания по проблеми, свързани с осигуряването на ЗБУТ;

▶ Събиране, анализ и доставяне на информация на своите членове и на обществото по проблеми, свързани с културата на работното място.

   Провеждане на конференции, семинари, презентации, конкурси и други, свързани със ЗБУТ;

▶ Осъществяване и поддържане на контакти и партньорство с държавни, общински и неправителствени организации и институции в страната и чужбина;

  Издаване на информационни материали и разпространението им.
По подобие на Пловдивския клуб на специалиста по БЗР и с помощта на Фондацията се създават още 11 клуба в страната.
Общият брой на предприятията, членуващи в клубовете, над 500, а численият състав на всички работници и служители в тези предприятия, е 100 000 души.


До момента са изградени следните клубовете на специалиста по БЗР в страната:

           


    
 

Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа - РАЗГРАД  учреден на 31.05.2012 г.;

Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – БЛАГОЕВГРАД – учреден на 20.11.2012 г.

Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа – КЪРДЖАЛИ – учреден на 30.06.2016 г.


С усилията на всички знаещи, можещи и желаещи да помогнат, сме убедени, че ще се справим с всяко предизвикателство!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама